นาย ฐิติญพงศ์ ดวงศรีเสน

Mr.Thitiyapong Daungsrisen, 561029

First Study Place

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

Study Center

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STATUS

ออกจากโครงการ