นาย ฐาปนนท์ เศรษฐีวรฤทธิ์

THAPANON SETTHEEWORRARIT, 452029

First Study Place

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Study Center

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

STATUS

ออกจากโครงการ

Work Place

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ