รุ่นที่ X

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา

University of Bradford

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ