รุ่นที่ 9

นาย กรกฎ วิเศษไชยศรี

University of Washington

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญญารัตน์ มงคลสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กิตติชัย ไชยสีดา

University of Nebraska-Lincoln

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. จริน โอษะคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. จริยา วิโรจนะดารา

Linkoping University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. จักรกริช อนันตศรัณย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

น.ส. จันทร์ทิพย์ อินธาระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. จันทร์ทิภา จบศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย จิรัฐติกร เหลี่ยงตระกูลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. จุฑาทิพ บุญสมบัติ

University Emory

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย ชัยพจน์ มุทาพร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชาญชัย อนิวัฒนานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณรงค์พันธ์ (สุชาติ) ฉุนรัมย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

น.ส. ดาราพร รินทะรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
กรมวิชาการเกษตร

ดร. ดาริน อ่อนขาว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ทีปานิส ชาชิโย

Purdue University

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีระเดช สัตย์ซื่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล

University of Michigan

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ. ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. นพพร พูลยรัตน์

Lehigh University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย นฤดม นวลขาว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

สำเร็จการศึกษา

ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์

Tottori University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. นิดา หมีดนุ

ออกจากโครงการ

ดร. นิรุต ผุสดี

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย บัญชา ศรีคำพา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. บุญจิรา บุญทา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย ปฏิรูป ฉายชูเกียรติ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปพินพร จูฑะโยธิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ประเสริฐ ผางภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

ดร. ปรารถนา ดีประเสริฐกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รศ. ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. พงศธร อมรพิทักษ์สุข

Universite MONTPELLIER

สำเร็จการศึกษา

ดร. พรศิริ หลีวานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์

Johns Hopkins University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย พิทักษ์ ใจคง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. พิมพา หอมนิรันดร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. พุทธพล เพ็งพัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา

ดร. ยอดสร้อย คณินธรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. รตี สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. รักชนก รุ่งสว่าง

Freie University

ออกจากโครงการ

นาย รักษพล ธนานุวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. รุจินาถ ศรีวุ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ลักษณี ภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. วรรณพร ดิสดี

Chiba University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. วันวิสา พัฒนศิริวิศว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. วีรมลล์ ไวลิขิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

น.ส. ศรัญญา บางศรัณย์ทิพย์

Stanford University

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริญญา โปร่งจิตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ศิริพร กีรติจำเริญ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. ศิริพรรณ บรรหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์ (สมพงษ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ศิวพร มีจู

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สติยา ลังการ์พินธุ์

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย สมฤทธิ์ พุทธันบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สลิลทิพย์ ทิพยางค์

Imperial College London

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน

น.ส. สัจนา พัฒนาศักดิ์

Georgetown University

สำเร็จการศึกษา

นาย สาโรจน์พันธ์ ก้านลำภู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สุชีวัน กรอบทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุพรรณี ดวงทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย สุภกร บุญยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภัทรา อดุลรัตนานุวัตร

Syracuse University

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภา คำมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. สุรชัย ธชีพันธ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุริยากานต์ วงศ์ตระกูล

University of Stuttgart

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สุวัชชัย จรัสโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. สุวิภา แสนอุ่น

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย สุเมธ ทิพยไกรศร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. หทัยกาญจน์ พรเจริญศิลป์

University of Glasgow

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส. หทัยชนก ศฤงคารินกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. หทัยทิพย์ เวียงจันทร์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. อมรภัทร ทัศนประสิทธิผล

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมควบคุมมลพิษ

ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย อรรถสิทธิ์ โรจนกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. อรุณฉาย สายอ้าย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย อลงกรณ์ ขัดวิลาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. อัญชลี ร่มพา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. อัญชลี เอาผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. อัศวิน สินทรัพย์

Tsukuba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อุรีรัฐ วัฒนชนม์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. อุษา สมนึก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย เขมรัฐ ขันยศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย เจนจบ ครุฑเครือ

ร.ร.ศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์

Philipps University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย เชตตะพงษ์ เวชสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. เดชา ทาปัญญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เนาวรัตน์ ถนอมสิงห์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. เยาวภา สุขพรมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

University of Munster

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย โกวิท น้อยโคตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[12  >>