รุ่นที่ 9

นาย กรกฎ วิเศษไชยศรี

University of Washington

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญญารัตน์ มงคลสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. กิตติชัย ไชยสีดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. จริน โอษะคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. จริยา วิโรจนะดารา

Linkoping University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ผศ. ดร. จักรกริช อนันตศรัณย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

น.ส. จันทร์ทิพย์ อินธาระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. จันทร์ทิภา จบศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย จิรัฐติกร เหลี่ยงตระกูลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. จุฑาทิพ บุญสมบัติ

University Emory

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย ชัยพจน์ มุทาพร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชาญชัย อนิวัฒนานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณรงค์พันธ์ (สุชาติ) ฉุนรัมย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

น.ส. ดาราพร รินทะรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมวิชาการเกษตร

ดร. ดาริน ฉิ่งสูงเนิน (อ่อนขาว)

มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ทีปานิส ชาชิโย

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย ธีระเดช สัตย์ซื่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ. ดร. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. นพพร พูลยรัตน์

Lehigh University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย นฤดม นวลขาว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์

Tottori University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. นันทิกร (ลักษณี) ภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. นิดา หมีดนุ

ออกจากโครงการ

ดร. นิรุต ผุสดี

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย บัญชา ศรีคำพา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ (บุญทา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย ปฏิรูป ฉายชูเกียรติ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปพินพร จูฑะโยธิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ประเสริฐ ผางภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปรารถนา ดีประเสริฐกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รศ. ดร. ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. พงศธร อมรพิทักษ์สุข

Universite MONTPELLIER

สำเร็จการศึกษา

ดร. พรศิริ หลีวานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. พรอุษา สงทิพย์

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์

Johns Hopkins University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย พิทักษ์ ใจคง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. พิมพา หอมนิรันดร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. พุทธพล เพ็งพัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยอดสร้อย คณินธรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. รตี สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. รักชนก รุ่งสว่าง

Freie University

ออกจากโครงการ

นาย รักษพล ธนานุวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. รุจินาถ ศรีวุ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. วรรณพร ดิสดี

Chiba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ (พัฒนศิริวิศว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. วีรมลล์ ไวลิขิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

น.ส. ศรัญญา บางศรัณย์ทิพย์

Stanford University

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริญญา โปร่งจิตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ศิริพร กีรติจำเริญ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. ศิริพรรณ บรรหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ. ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์ (สมพงษ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ศิวพร มีจู

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สติยา ลังการ์พินธุ์

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย สมฤทธิ์ พุทธันบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สลิลทิพย์ ทิพยางค์

Imperial College London

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน

น.ส. สัจนา พัฒนาศักดิ์

Georgetown University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สาโรจน์พันธ์ ก้านลำภู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สุชีวัน กรอบทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. สุพรรณี ดวงทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย สุภกร บุญยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภัทรา อดุลรัตนานุวัตร

Syracuse University

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภา คำมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. สุรชัย ธชีพันธ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุริยากานต์ วงศ์ตระกูล

University of Stuttgart

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สุวัชชัย จรัสโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. สุวิภา แสนอุ่น

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย สุเมธ ทิพยไกรศร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. หทัยกาญจน์ พรเจริญศิลป์

University of Glasgow

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส. หทัยชนก ศฤงคารินกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. หทัยทิพย์ ชาชิโย (เวียงจันทร์)

Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. อมรภัทร ทัศนประสิทธิผล

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมควบคุมมลพิษ

ผศ. ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย อรรถสิทธิ์ โรจนกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. อรุณฉาย สายอ้าย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย อลงกรณ์ ขัดวิลาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. อัญชลี เอาผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ (ร่มพา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. อัศวิน สินทรัพย์

Tsukuba University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อุรีรัฐ วัฒนชนม์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. อุษา สมนึก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย เขมรัฐ ขันยศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย เจนจบ ครุฑเครือ

ร.ร.ศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์

Philipps University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย เชตตะพงษ์ เวชสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. เดชา ทาปัญญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เนาวรัตน์ ศรลัมพ์ (ถนอมสิงห์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. เยาวภา สุขพรมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย โกวิท น้อยโคตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[12  >>