รุ่นที่ 8

นาย กบิล กาญจมาภรณ์กุล

Gottingen University

สำเร็จการศึกษา

นาย กมล หมื่นยุทธ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. กาญจนา ดำริห์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กิตติพงษ์ หัตถบรรจง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กิตติพจน์ เก้าเอี้ยน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช (ธรรณพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย คณิต แวงวาสิต

สำเร็จการศึกษา

ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน

University of Heidelberg

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. คัมภีร์ พรหมพราย

Ohio state University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. จรส พินจงสกุลดิษฐ์

The University of Nottingham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ (แผ้วสวัสดิ์)

Ohio state University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ชัชวาล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ชาญ อินทร์แต้ม

Technical University Munich

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย ชาวีร์ อิสริยภัทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย ฐิติกร จรรยาธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐพร ประดิษฐากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ด้าว เสาร์ทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ทศพล คำแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ธีระ ศิริธีรากุล

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. นนทรี นิมิตศิริวัฒน์

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย นพดล ชัยเกียรติยศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นิภาวรรณ พองพรหม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย บุปผา ไพศาลนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ประมวล จำปากุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำเร็จการศึกษา

นาย ปรีดี งามสันติกุล

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

Indiana University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ผกาทิพย์ อักษรนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์(พัลลภ กาญจนภาณุรัช)

Harvard University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พิพัฒน์ คงประชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. ภคินี เอมมณี (สุวรรณจันทร์)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. มนชยา พิบูลย์

Massachusetts Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ผศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ

Colorado School of Mines

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา

ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ

College of William and Mary

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. รัตนา วงศ์วัฒนาเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

น.ส. รัตนาภรณ์ ยะจอม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ลักษณาวดี เอื้อวิทยาศุภร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วรการ นียากร

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. วรางคณา จิตตชุ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย วสันต์ ประชุมชน

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วัชรากร ศรีคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา เขาหนองบัว

Indiana University

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. วิริยา รัฐวิสุทธินันท์

University of Miami

สำเร็จการศึกษา
กรมการแพทย์ทหารบก

ดร. วิเนตร แสนหาญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วุฒิชัย ไทยเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ศรัณย์ ภิบาลชนม์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ศรีพงศ์ ทองเทพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริจันทร์ พหุพงศ์ทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

Brown University

ปฎิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

University of Kwansei Gakuin

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. สมภพ มูลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. สมเกียรติ นกบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. สวัสดี ยอดขยัน

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สัมภาส ฉีดเกตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ. ดร. สาธิต แซ่จึง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. สาริน รัตตานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. สิทธิพงษ์ โกมิล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. สุนันทา ฉัตรรัตนกุลชัย

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สุนิดา อวิโรธนานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. สุปิยนิตย์ ไม้แพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. สุภาพร แสงริบทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ผศ. ดร. สุวิมล อุดพ้วย

University of Louisiana at Lafayette

สำเร็จการศึกษา

ดร. อนุชิต อารมณ์สาวะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฎิบัติงาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. อรนุช หล่อธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. อรวี จวบสมัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. อรสา อ่อนจันทร์

Lehigh University

สำเร็จการศึกษา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นาย อาภรณ์ บัวศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เกรียงไกร วันทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. เข้ม พุ่มสะอาด

Univeristy of Tuebingen

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ. ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

University of Aberdeen

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. เจษฎา ตัณฑนุช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. เด่น เครือสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. เบญจวรรณ สิงห์ภู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. เมธา มีแต้ม

Purdue University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย เรืองโรจน์ พูนผล

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ

University of Heidelberg

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาออก