รุ่นที่ 8

นาย กบิล กาญจมาภรณ์กุล

Gottingen University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย กมล หมื่นยุทธ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. กาญจนา ดำริห์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กิตติพงษ์ หัตถบรรจง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กิตติพจน์ เก้าเอี้ยน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช (ธรรณพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย คณิต แวงวาสิต

มหาลัยวิทยาลัยขอนเเก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

รศ. ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. คัมภีร์ พรหมพราย

Ohio state University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. จรส พินจงสกุลดิษฐ์

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ (แผ้วสวัสดิ์)

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ชัชวาล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ชาญ อินทร์แต้ม

Technical University Munich

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย ชาวีร์ อิสริยภัทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย ฐิติกร จรรยาธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐพร ประดิษฐากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ด้าว เสาร์ทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ทศพล คำแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ผศ. ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

University of Notre Dame

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ธีระ ศิริธีรากุล

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. นนทรี นิมิตศิริวัฒน์

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย นพดล ชัยเกียรติยศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นิภาวรรณ พองพรหม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย บุปผา ไพศาลนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ประมวล จำปากุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย ปรีดี งามสันติกุล

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

Indiana University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ผกาทิพย์ อักษรนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์(พัลลภ กาญจนภาณุรัช)

Harvard University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. พิพัฒน์ คงประชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. ภคินี เอมมณี (สุวรรณจันทร์)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. มนชยา พิบูลย์

Massachusetts Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ผศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ

College of William and Mary

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. รัตนา วงศ์วัฒนาเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาศึกษาต่อ

น.ส. รัตนาภรณ์ ยะจอม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. วรการ นียากร

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. วรางคณา จิตตชุ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย วสันต์ ประชุมชน

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วัชรากร ศรีคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา เขาหนองบัว

Indiana University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. วิริยา รัฐวิสุทธินันท์

University of Miami

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมการแพทย์ทหารบก

ดร. วิเนตร แสนหาญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วุฒิชัย ไทยเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ศรัณย์ ภิบาลชนม์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ศรีพงศ์ ทองเทพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริจันทร์ พหุพงศ์ทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

Brown University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

University of Kwansei Gakuin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. สมภพ มูลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สมเกียรติ นกบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. สวัสดี ยอดขยัน

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สัมภาส ฉีดเกตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ. ดร. สาธิต แซ่จึง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. สาริน รัตตานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. สิทธิพงษ์ โกมิล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. สุนันทา ฉัตรรัตนกุลชัย

University of Bristol

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. สุนิดา อวิโรธนานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. สุปิยนิตย์ ไม้แพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. สุภาพร แสงริบทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ผศ. ดร. สุวิมล อุดพ้วย

University of Louisiana at Lafayette

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนุชิต อารมณ์สาวะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. อรนุช หล่อธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. อรวี จวบสมัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. อรสา อ่อนจันทร์

Lehigh University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นาย อาภรณ์ บัวศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เกรียงไกร วันทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. เข้ม พุ่มสะอาด

Univeristy of Tuebingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ. ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

University of Aberdeen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. เจษฎา ตัณฑนุช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. เด่น เครือสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. เบญจวรรณ สิงห์ภู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ. ดร. เมธา มีแต้ม

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย เรืองโรจน์ พูนผล

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก