รุ่นที่ 7

ดร. กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

Clemson University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กมลเทพ มีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. กรกฎ นวคุณ (ทำไร่)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ. กรกนก บุญวงษ์

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. กฤติยาพร วงษา

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กัมปนาท ฉายจรัส

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. กิตติพัฒน์ วอง

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ขวัญ นวลเจริญ

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย คธาวุธ ฉั่วศิริพัฒนา

University of Newcastle

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ. ดร. คัทลียา เพชรสิงห์

University of Oxford

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. จงกล จารุภัทรากร

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย จรัญ ยะฝา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย จักรพงศ์ ชมกลิ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จารึก ศรีวิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย จีระศักดิ์ นิ่มขุนทน

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑารัตน์ ใจงาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จุไรรัตน์ ธนะจารุภมร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ฉัตรชัย งามเรียบสกุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส. ชมพิศ แก้วมณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. ชวลิต จีนอนันต์

Virginia Tech

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล

The University of Georgia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ช่อลัดดา เวชภูติ

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม

University of Colorado at Boulder

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง ดวงเดือน เทพนวล (หินสิน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

น.ส. ถิรนันท์ สอนแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ทินกร กันยานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ทินกร เตียนสิงห์

University of Aberdeen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ธงชัย สุริยะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ธนากร รัตนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ. ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์

Lehigh University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ธิติ จันทร์ภิรมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย นพพงศ์ ธิติศิริวงศ์(อนันตสกุลวงศ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นาวี ฟ้ากระจ่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. บุญฤทธิ์ อินทิยศ

Virginia Tech

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ประหยัด จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ปราณี ชุมสำโรง(ทองน้อย)

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ. ดร. ปุณศยา พัฒนางกูร (ทิพวัลย์ แสนอินตา)

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. พนม วิญญายอง

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ. ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. พรรณรวี พรหมนารท (สร้อยสุวรรณ)

University of London, Birkbeck College

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. พหล โกสิยะจินดา

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. พันทิพย์ โตแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. พิมพ์พร จันทร์ผง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. มาลินี อัศวดิษฐเลิศ (สมัยกุล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. มาลี ประจวบสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย ยุทธนา ยอดประโคน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. รณสรรพ์ ชินรัมย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วรางคณา ผ่องเสรี

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ออกจากโครงการ
ลาออก

ผศ. ดร. วรานนท์ อนุกูล

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. วสุ ปฐมอารีย์

University of Newcastle

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วัชรี หาญยิ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. วัฒนา พัฒนากูล

University of California, Riverside

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิชิต สมบัติ

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์

Brown University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. วีรานุช หลาง (ปลื้มทรัพย์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ศานตินรี ศรีบุญสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ศุภบัณฑิต ยังวิลัย

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย สกล แสนทรงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. สตรีรัตน์ โฮดัค

University of Colorado at Boulder

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. สมพิศ สามิภักดิ์

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. สมลักษณ์ อุตุดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย สยาม สุรินทร์ประทีป

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์

University of Texas, Dallas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สังสิทธิ์ สังวรโยธิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. สายันต์ แสงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. สิริวัฒน์ บุญชัยศรี

University of Essex

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. สุภาพร นามมูลน้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. สุภาพร บุญฤทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี (มนต์สถาพร)

University of Stuttgart

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สุมลธา หนูคาบแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย สุรัชน์ อินทสังข์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย สุวิทย์ ตระการศรีสุนันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สุเมธ ลิ้มประเสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย องอาจ วันฒวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อนัญญา เรืองมา

Texas A&M University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย อนุชาติ ศรีจันบาล

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย อนุศักดิ์ ภิญโญพิชญ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

ผศ. ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์

University of Sussex

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย อาคม ใสงาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. อุษณีย์ วัดแย้ม

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อ้อยใจ ทองเฌอ

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. เกตุศิริ เกื้อเส้ง/เสียชีวิตซึนามิ

University of Manchester (UMIST)

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ. ดร. เขมิกา ลมไธสง (สงแจ้ง)

University of Reading

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. เจริญขวัญ ไกรยา

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เดือนเพ็ญ เลิศไพบูลย์ปัญญา

Imperial College London

ออกจากโครงการ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ (แซ่ซอร์)

Montpellier II

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เอกวิทย์ ตรีเนตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ. ดร. โศรยา พรสุวรรณ

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรคู

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล