รุ่นที่ 6

ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. กรุณา รักษวิณ

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. คำรณ เมฆฉาย

University of Maryland at college Park

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา
กรมควบคุมมลพิษ

รศ. ดร. จริยา อุ่ยยะเสถียร

University of Colorado at Denver

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จันทิมา ปิยะพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิรนารี คชพันธ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จิรพจน์ อโนทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน (ศตวรรษ แสนทน)

Colorado School of Mines

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ฉวีวรรณ คงแก้ว (รักดี)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. ชนกพร เผ่าศิริ

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ชนะโชค สร้างเอี่ยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ

มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. ธริดาพร บัวเจริญ (บุญญไพบูลย์ศรี)

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. นันทรัตน์ สืบสนิท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นิพาดา เรือนแก้ว

Princeton University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. นิรมล รังสยาธร

มหาวิทยามหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม (ชาวสวนเจริญ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย บรรฑูรย์ ละอองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย บวร บุษยกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

Kings College, London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ปณิธาน บุญจำรัส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ประภัสสร ดำรงกุล

West Virginia University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ปริศนา ทำบุญ

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ปิยะ พนาพิศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. พัชรี ประทุมพงษ์

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. พัทธนันท์ (สุจินดา) นาถพินิจ (ลักขณาอดิศร)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นาย พันธ์กมล สัจจาพันธ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พานิชย์ กันชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. พิบูลย์ พันธุ

California Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. พิเชษฐ กิจธารา

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พีรดา พรหมมีเนตร

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. ภัทธีรา เงาพิสดาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ยงศักดิ์ นานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. รักชาติ ไตรผล

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย รัตน์ โรจนาปิยาวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. วนิดา จันทร์ทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย วรพจน์ แซ่ลิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. วัชนิดา ชินผา

Montpellier II

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วัลลพ พรมเสน

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

Tsukuba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย วิทยา จันทมาศ

Kent State Univesity

ออกจากโครงการ

ศ. ดร. วินิช พรมอารักษ์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. ศราชัย ก้องศิริวงศ์

University of Illinois at Chicago

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ศานิต วิรยศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศิริวิทย์ บัวเจริญ

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย สาธิต สุดพิพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. สุจินตนา ชมภูศรี(วงศ์ปัน)

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย สุรชาติ แดงดง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สุรีย์พร นนทชัยภูมิ

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย สุเมธ นิยกิจ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย อนันต์ คงน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อนุชา ศรีเริงหล้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. อนุชา แยงไธสง

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย อนุวัต พันธุ์เลิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธ์

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. อภิญญา นวคุณ (ตันเฮง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย อมตะ กระจายศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. อมรรัตน์ จะตุรวิทย์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย อาทิตย์ อารีย์อัญชุลีกร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อิทธิพล อุทุมทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย อุดมชัย รุ่งวงศ์พาณิชย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. เกวลี แย้มสกุลณา

University of California at Santa Cruz

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย เขมรัฐ วงศ์ทิมารัตน์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เบญจวรรณ ขจรรัตนวาณิชย์ (แซ่เล้า)

University Space Research Association

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นาย เมธา ยังสนอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย แสงชัย วัฒนาเสรีกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. โรจนา ลี้เจริญ

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ