รุ่นที่ 36

น.ส. กุสุมา ศรีพันธบุตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฬาลักษณ์ อิ่มเพ็ง

กำลังเรียน

นาย ชาญณรงค์ นาศฤงคาร

กำลังเรียน

นาย ณัลทวัฒน์ มะหา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ปรายฟ้า โกษศิริศิลป์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย พีรพัฒน์ อินตะคำ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย มิลภัทร พลภักดี

กำลังเรียน

นาย วรรณรัตน์ จันทร์เกตุ

กำลังเรียน

น.ส. วิไลวรรณ ชัยขัณฑ์

กำลังเรียน