รุ่นที่ 36

น.ส. กุสุมา ศรีพันธบุตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. จุฬาลักษณ์ อิ่มเพ็ง

กำลังเรียน

นาย ชาญณรงค์ นาศฤงคาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ณัลทวัฒน์ มะหา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ปรายฟ้า โกษศิริศิลป์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย พีรพัฒน์ อินตะคำ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. มิลภัทร พลภักดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย วรรณรัตน์ จันทร์เกตุ

กำลังเรียน

น.ส. วิไลวรรณ ชัยขัณฑ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน