รุ่นที่ 33

น.ส. วิภาวี คุณานพรัตน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน