รุ่นที่ 33

น.ส. กชพิชย์ มากศรี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กมลรัตน์ คูบุบผา

กำลังเรียน

น.ส. กรรณิกา หวังฤทธิไกรกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กสิน เรือนทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา เรือนผาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กานต์ธีรา แก้วสุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย คณิติน คำน้อง

กำลังเรียน

นาย คามิน กาญจนาประดิษฐ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. คุลิกา พิทักษ์สินสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย จตุรนต์ วัฒนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จิณณวัตร จงคุ้มครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จีรนันท์ มานิตย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จุฬาลักษณ์ อิ่มเพ็ง

กำลังเรียน

นาย ชญานนท์ อรรถปักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ชนกนันท์ ศิริสุข

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. ชนากานต์ ศรีชุมภู

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ชนาธิป มั่งคั่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชยากร เถาโต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ชุติมา รัตนสุภา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. ญาณนันท์ มาธิ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณภัทร เอมดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณัฐนนท์ ตัวลือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ละคร

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล ศุภพิมล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล อักขระวิจิตรกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

น.ส. ณิชมน คงทอง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ถิรวัฒน์ ตึกโพธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ทรงปราชญ์ เดชรัตนวิไชย

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย ธกร ภู่ทรัพย์มี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย ธนดล คงคุ้ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ธมลวรรณ มีพันธุ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. ธัญชนก ศรีวิทัศน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธีทัต ตรีสุคนธ์

กำลังเรียน

น.ส. นงนภัส มณี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. นดา ยีมัสซา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. นัฏภร ทองงาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย นัฐภัทร ศาสตร์สุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย บัญญพนต์ จันโอ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปคุณา ปานโบว์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน สวัสดิโกมล

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย ปวเรศ ศิวาพรนุกูล

กำลังเรียน

นาย ปัฐพงศ์ ไชยแสนวัง

กำลังเรียน

นาย ปิยวัฒน์ วงศ์ทองเครือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ปิยะวรรณ ปินะกาโน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปุณณวิส อรธรรมรัตน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พรฤดี โหมดแจ่ม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย พลาธิป จันทร์ขาว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พิชชากร สมงาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. พิชญ์นรี สกุณา

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. พิมลภัทร์ อาจคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พิสิฐ เลิศธนะกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พุทธมนต์ ภูวิชิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ภัทราภรณ์ แซ่ลิ้ม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย ภาธร เทพธารากุลการ

กำลังเรียน

นาย ภูวดล อุดมพงศ์ไพบูลย์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. รัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย วรรณรัตน์ จันทร์เกตุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. วริศรา จารุจินดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. วริศรา มโนนัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย วัชรศักดิ์ เมืองหงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย วันเฉลิม วุ่นแก้ว

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. วิชิตา แขกวันวงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ศรารัตน์ นุใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ศิริศักดิ์ สิงห์เสน

กำลังเรียน

น.ส. ศุภวรรณ ศิลปวิสุทธิ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. ศุภิสรา แพทย์พงศ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย สกานต์ คำแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย สิทธา เจียมบุรเศรษฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย สิทธินนท์ เสนาะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย สิรวิชญ์ ตรีเปีย

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. สุธารัตน์ สาธุการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย อนุสรณ์ เปาะสะเกษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อภิมุข สรแสง

กำลังเรียน

น.ส. อรนันท์ เชื้อชาติ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. อรสา พนาวัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. อัญชลิกานต์ นิธิปฏิคม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. อัญวรรณ ทับดารา

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. อุมาพร ยูรสูงเนิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย เจษฎาพงษ์ ผิวอ่อน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย เฉลิมพงษ์ นวลจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย เพชราวุธ รามศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. แวววาว ยอดยิ่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน