รุ่นที่ 30

น.ส. กมลชนก จันทรพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. กมลชนก ชีวะกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

น.ส. กมลวรรณ ถนนทิพย์

กำลังเรียน

นาย กฤติน พุทธาไฝ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กฤษดา พรมจักร์(ซ้้ำ552078)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กวินนาฏ เสืออบ

กำลังเรียน

น.ส. กัญชลิกา มูลกัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย กันตธี ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา อรรถวิลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนามาส มะลิผล

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน

น.ส. กานดามณี วัชโรสินธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กานต์ พันธ์เพิ่ม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. กานต์ชนก ศรีถนัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย กิตติพงศ์ ปันธินวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ขจีวรรณ บัวกอ

Lund University

กำลังเรียน

น.ส. ขวัญชนก สำกำปัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย จอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร

University of Cologne

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. จันทร์วรางค์ เรืองปัถย์ (ช้างแก้ว)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จันทิรา ฉิมเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา วัชรกิตติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จิรนันท์ หอมนาน (ซ้ำ531031)

กำลังเรียน

นาย จิรพัฒน์ ธรรมเพชร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. จิระนันท์ เกิดบุญ

University of Mississippi

กำลังเรียน

นาย ฉัตรชัย การะพงษ์

Missouri University of Science and Technology

กำลังเรียน

น.ส. ชฎาพร อรรถกิจบัญชา

กำลังเรียน

น.ส. ชนกภรณ์ โกศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ชนิกานต์ สวัสดิเทพ

กำลังเรียน

น.ส. ชนิญญา มากเอียด

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดา แซ่ว่อง

กำลังเรียน

น.ส. ชนิตา ทับทอง

รอนักศึกษาแจ้ง

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนิตา บุญเกิด

Case Western Reserve University

กำลังเรียน

น.ส. ชนินาถ ศรีอาภรณ์

University of Auckland

กำลังเรียน

นาย ชัยมงคล ดวงจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชาติเชื้อ กิมชัยวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ชูเกียรติ ตันติวงศ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

นาย ญัดติพงษ์ แก้วคำจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ญาณวรุตม์ สร้อยเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ฐิติญพงศ์ ดวงศรีเสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ฐิติยา ลาสิงห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณฏฐพล ยิ้มรอด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ณปวัฒน์ ธาราวรรษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ณภัทร สงวนศักดิ์ภักดี

กำลังเรียน

นาย ณภัทร์ เงินเรียง

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ณัชวัตร ไฝจู

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ณัฏฐ์ ศรีสุรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกฤต อ่อนอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐกฤตา ฉันทรัชดา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐจิรา ทัศนีย์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐชยา บุญเรือง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐชานันท์ ผลทิพย์โตกุล

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐณิชา มีบุญมาก

กำลังเรียน

นาย ณัฐดนัย กาฝากทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐธิดา หนูนาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณัฐนนท์ เอกรัชตพันธุ์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล สนพะเนาว์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล เสียงดัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐวิภา ผกาศรี

กำลังเรียน

น.ส. ณิชารีย์ ศรีบูจันดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ณีรนุช สกุลเพชรอร่าม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ณุกร เปลี่ยนปาน

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL)

กำลังเรียน

น.ส. ตรีวรัตม์ (เจียวรินทร์) รุจิเกียรติโชค (จันทร์นนท์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ทดสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ทวีศักดิ์ กุลชาติชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ทีปกร นรนราพันธ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ทีปกร ลิเหล็ก

กำลังเรียน

นาย ธนกร นานอน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ออกจากโครงการ

นาย ธนชิต จินาพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ธนธรณ์ จันทร์แป้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนนันท์ สุขเลิศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธนพล ตันตระกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ธนภรณ์ วงศ์คำ

กำลังเรียน

นาย ธนภัทร์ เกลี้ยงทอง

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

นาย ธนวัฒน์ ชมเมือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ธราเทพ เปลี่ยนบำรุง

University of Stuttgart

กำลังเรียน

น.ส. ธัญรดา ยาวิชัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร์ อิฐโสภณพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ธีรยาณี ไชยเพชร

กำลังเรียน

นาย นนต์ณณัฏฐ์ (ณัฐภัทร) อยู่ยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย นนทพัทธ์ สินสันธิเทศ

กำลังเรียน

น.ส. นพมัลลี ตันฮวด

กำลังเรียน

น.ส. นพมาศ โยลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย นรภัทร โตศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นล ศรีวิชัยนันท์

Carleton College

กำลังเรียน

น.ส. นันทพร พันธุ์คุ้มเก่า

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นันทมน สุพรรณธนพงษ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน

นาย นันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย นันทิสูต เลิศสมาจาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นาวี จันทฤทธิ์

กำลังเรียน

นาย นิชกานต์ คุ่ยจาด

Boston University

กำลังเรียน

นาย นิติพล มูลวิจิตร

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิรวิทธ์ กุนันตา

กำลังเรียน
[12 3  >>