รุ่นที่ 29

น.ส. กชพร(พรรษา) ลาภอุดมศักดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ บุรีมาศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ สมวงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กรชวัล มีความรัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กรณ์ ขาวละออถ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย กฤตพงศ์ จริตพจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย กฤษณะ ป้อมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กันตพงศ์ คาดการณ์ไกล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. กัลยกร นามจันทรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กานต์เมธา จันทาป

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย กิตติชัย ยศดี

กำลังเรียน

นาย กิตติศักดิ์ สว่างวารีสกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กุลนิดา เหมะรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ขวัญจิรา ไตรภูมิ

ร.ร.สุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย จณัตว์ ธนาวณิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จิรกิตติ์ ไทรทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จิรวิชญ์ มูลเทพ

กำลังเรียน

น.ส. จีรพรรณ บุญฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ฉันท์ชนิศ อรุโณทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนิกานต์ เอี่ยมสอาด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ชนินทร์ แมตเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชวิน บัวศักดิ์

University of Wisconsin-Madison

กำลังเรียน

น.ส. ญานิกา ตรีประภากร

ร.ร.สุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐกานต์ สรรพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐนันท์ สัจจะบุญทวี

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร ทองอยู่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐวรา บวชไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ดนุช พลายสถิตย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ตรีประภา เพ็งไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ทวีทรัพย์ ปัญญายง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ทิพปภา อินทร์ตลาดชุม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ธนพล ดวงภุมเมศ

กำลังเรียน

นาย ธนพัทธ เห็มบาสัตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ธนิดา เหล่าภานุพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธรรศกร เกษตรสินสมบัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธรรศธร นาคประนม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธรรศธฤต อนุจารีวัฒน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ธันวา สุภิมารส

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ธิดารัตน์ ลอยถาวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย นครินทร์ โพธิ์แก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นพปฎล ชินอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นันทวัตร บุดดี

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. นารีรัตน์ รัตนฉายา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

นาย นิพพิชฌน์ แก้วสมุทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. นุศศิรา อุ่นเมือง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ปฏิภาณ คำมณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ปฏิภาณ บรรเทา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปฐมชัย ดินแดง

กำลังเรียน

น.ส. ปภาดา นัฏสถาพร

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. ปภาวี สกุลลิขเรศสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรัชญพร ประเสริฐสุขศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ปาจารี ดอนคำพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ปุณดานัย ชิตเพชร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ปุณยาพร ชวาลารัตน์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร เดชชนินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พงศ์เทพ น้อยพิทักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. พัชรวีร์ หมั่นสระเกษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. พาปริญญ์ จำลองกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชชาภา นิ้มวัฒนากุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย พิชญุตม์ ใบศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย พิทยา อภิวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พิพิธธน แสนสีหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พุทธรักษ์ ใจอักษร

University of Waterloo

กำลังเรียน

นาย ภัคพล พงษ์ทวี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ภัทรพล รอดละมูล

Osaka University

กำลังเรียน

นาย ภูมินทร์ ซ่าอินทร์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัสชนก จิตมานะ

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

น.ส. มุนา หัสมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ยศวัธน์ ธีรภาพขจรเดช

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. รจรินทร์ กองแก้ว

กำลังเรียน

น.ส. รัชติมา บุญคุ้มครอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย รัฐนันท์ บุญเปี่ยม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ฤทธานุภาพ ถาวร

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

น.ส. ลักษณาภา กันจู

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวัลย์ โลหะปาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. วรรษวัณฎ์ จันทร์ฉาย

University of California, Riverside

กำลังเรียน

นาย วรวัฒน์ ตรัยวัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. วราภรณ์ บุญนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. วราภรณ์ ศิริวรกุลชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วิธวินทร์ วรกิจจานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ศรัณย์ เพชรมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ศิณากร เปจะยัง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศิรภพ ลิ้มประไพพงษ์

Lehigh University

กำลังเรียน

นาย ศิวกร สุขารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ศิวกร สุภลาภ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ศิวาพร สังข์เทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ มณีใส

กำลังเรียน

นาย ศุภฤกษ์ วชิรัคกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ศุภวิชญ์ ลาภศิริวัฒน์กุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศุภโชค บัวรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สกุลทิพย์ ช่างฆ้อง

กำลังเรียน

นาย สถาพร เกลียวศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย สมคิด จรณธรรมกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. สรรสิริ วงศ์ธนะบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. สรัลนุช สัตยชิติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย สราวุฒิ สลีสองสม

Lake School of English

กำลังเรียน
[12  >>