รุ่นที่ 28

น.ส. กนกกาญจน์ แสงแก้ว

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กฤติพงศ์ คนแรง

กำลังเรียน

นาย กีรติ กีรติกานต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. กุลธิดา วารีย์

Tsinghua University

กำลังเรียน

น.ส. กุลมณี บุบผามณี

กำลังเรียน

นาย ขจรศักดิ์ แดงโชติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย จิรพัฒน์ ผิวอ่อน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จิรัชญา ธนานันทยศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังเรียน

น.ส. ชุตินธร โสมนิล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ญาณิน แจ่มใส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐกานต์ บุตรวงศ์โสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล ลิขิตธนานันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ณิชากร วรขจิต

กำลังเรียน

นาย ตะลันต์ จันเหม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ทิพย์ศิริ พึ่งศรีศัย

Franklin & Marshall College

กำลังเรียน

นาย ธิปยวิศว์ ชื่นจิตร

California Institute of Technology

ออกจากโครงการ

นาย ธีรภพ ปรัชญาทิพย์สกุล

Wesleyan University

กำลังเรียน

น.ส. นันทมาส นาคผู้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย บรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ปฏิญญา ดวงมะณี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิพล แสงเดือน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน ถาเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน ศรีทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ประกายแก้ว บุญสุวรรณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ปวรปรัชญ์ ฦาชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปัณฑารีย์ กรณ์ญาณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ปาจรีย์ ชื่นตา

กำลังเรียน

นาย ปิยพันธ์ สถาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พงษ์รวี ชุมวรฐายี

กำลังเรียน

นาย พรหมฤทธิ์ รมยศิริไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย พลวัฒน์ มุ่งเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พิชญาวีร์ กิตติธนานุวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย พีรวัชร ศรีหลิ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัสวัน มะโนเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. รวินทร์นิภา แว่วสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. รวิพร อมรเลิศวัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รุ่งทิวา แซ่หลี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วทัญญู ฟูแสง

University of Paris-Saclay

กำลังเรียน

นาย วรรชนะชัย แก้วสม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. วรัญญุตา ยันอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. วรานิษฐ์ ศุทธะเจริญทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังเรียน

นาย วัชรพล คงเทพ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วารุทร ถวิลรักษ์

University of Minnesota

กำลังเรียน

นาย วิพุธ พุทธนุกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. วิมลิน จรูญวรรธนะ

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย วิรัตน์ พิพัฒนไมตรี

Michigan State University

กำลังเรียน

น.ส. วิลาสนี อินโองการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย วุฒิกร คำป้อง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ จันทรัตนา

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ ปัญญาจิรวุฒิ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศุภวัฒน์ ศุภษร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. สร้อยศิริ ชารินทร์

University of Colorado at Boulder

กำลังเรียน

น.ส. สันติพร บุญจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สุภาวดี ยอดราช

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ฬียากร ศรีณิณวรรณ (อนันตเดชศักดิ์)

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. อนันตญา วงษ์แย้ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. อมิตา ศรีภัทราพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. อรดี คำมณีจันทร์

กำลังเรียน

น.ส. เกล็ดทราย ภูผาคุณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย เภตรา สุขม่วง

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. เสาวลักษณ์ หอมนาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ