รุ่นที่ 27

น.ส. กชกร ศรีนุติโรจน์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กนกพร จารุโสฬส

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย กนธี บุญมีประกอบ

กำลังเรียน

นาย กฤตนัย รัตนไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กฤติพงศ์ ศรีสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญญารัตน์ จิตมานะ

Pitzer College

กำลังเรียน

น.ส. กัณฐ์ญารัตธ์ (ชนนิกานต์) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กานต์ชนก ภูผาทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. จารุเนตร แซ่ลิ่ม

Brown University

กำลังเรียน

น.ส. จิรนันท์ หอมนาน

กำลังเรียน

น.ส. ฉันชนก สุดตา

Pitzer College

กำลังเรียน

น.ส. ชลพรรณ ดีลีพจนานันทน์

Missouri University of Science and Technology

พักการศึกษา

น.ส. ฐิติมา สมบัติทัฬห

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ณพฒชนม์ อ่อนเฉวียง

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐชนน หริ่มสืบ

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐภรณ์ บัวแย้ม

กำลังเรียน

นาย ณัฐวัฒน์ ปาเส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐสุดา นางาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ทศพล ผลชารี

Bowdoin College

กำลังเรียน

น.ส. ทองชนก อ่อนนิ่ม

ร.ร.ศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

น.ส. ทิพย์ศิริ สหวรพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ธมลวรรณ คิดถูก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธารณา ยศประกอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ธารฤทัย พุ่มพัว

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธีรพงศ์ จันทรัตน์

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร ลาภศิริวัฒน์กุล

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ธีรานันท์ แสนเสนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นนทกร โอฬารานนท์

กำลังเรียน

น.ส. นวพรรณ เหล่าเจริญสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ปุณณภา กล่ำทิม

กำลังเรียน

นาย พงศ์พัฒน์ ชัยรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พิทยา ศิริวัฒน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ภาราดา พีรชัยเดโช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภูมิพัฒน์ ผาดโผน

กำลังเรียน

นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ยุทธนา ฤทธิ์ทวี

กำลังเรียน

น.ส. รัชดาพร แต่งแดน

ออกจากโครงการ

นาย วงศธร สว่างโชติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย วรภัทร สวัสดิ์วงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. วรวรรณ บุญทัพพะอานันท์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วรายุภัสร์ เพียรทองสงฆ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วิมลณัฐ โชคลาภ

กำลังเรียน

น.ส. ศลิษา ศิริชัยเอกวัฒน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ศุภกานต์ พันธุรัตน์

กำลังเรียน

นาย ศุภสิทธิ์ นาถาบำรุง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ศุภสิริ ฤทธิรอน

California State University, Los Angeles

กำลังเรียน

นาย สรฉัตร ธารมรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ สารอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิทธิกุล ทิพย์บำรุง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สิรภพ ต้อยติ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สุปวีณ์ รัตนบุรี (แก้วบุตร)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภิญญา สถิตเลิศสกุล

กำลังเรียน

นาย สุรวิช ภู่วิไล

กำลังเรียน

น.ส. อภิญญา หาญขุนทด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย เครดิต ศรีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย เปรมอนันต์ ไชยเสนา

University of Colorado at Boulder

พักการศึกษา

นาย เพชรดรุณ เขื่อนคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย โชติรส ไผ่สมบูรณ์

กำลังเรียน

นาย ไชยวัฒน์ แก้วมีชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน