รุ่นที่ 26

น.ส. กนกวรรณ หงษ์เงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. กมลพรรณ เรืองมาก

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กมลรัตน์ สมบูรณ์

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย กรวิชญ์ โอภาสเสถียร

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย กฤตวัตร พูลสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤษณ์ สุวรรณรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤษดา พรมจักร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กัตติกา กะอาจ

กำลังเรียน

นาย กันตพงศ์ วรรณทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กัมปนาท พรหมโลก

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา เหล่าสันติสุข

North Carolina State University

กำลังเรียน

นาย กิตติพงษ์ หวังนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย กิตินันท์ พงษ์สง่างาน

กำลังเรียน

น.ส. กุมาวดี บุญญรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. คณัสนันท์ พลรัตน์

กำลังเรียน

นาย จตุพงษ์ พลจรัส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จริยาภรณ์ สังขวร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย จักริน ลิ้มวงศ์ยุติ

University of California at Santa Barbara

กำลังเรียน

น.ส. จารุจิตต์ ศิริภักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. จิตชนก วังขนาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จินตนา ภักดีวานิช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. จินห์จุฑา แดงมั่นคง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย จิรวัฒน์ อัศวขจรศักดิ์

Kings College, London

กำลังเรียน

นาย จิรายุ สากลกิจจานุกูล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

กำลังเรียน

นาย ชญานินทร์ ไกรเทพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ชนกนันท์ บุณยรัตนเสวี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ชนกานต์ พันสา

กำลังเรียน

น.ส. ชนน์ชนก ไชยภักดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชนพัฒน์ นาคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนม์ธิมา วัฒนะธนากร

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ชนะพล อ้นวงษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชยพัทธ์ วิสาสะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชยากร พงษ์ศิริ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ชัชชัย น้อยทับทิม

พักการศึกษา

น.ส. ชัชฎาพร บรรยงคิด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พักการศึกษา

นาย ชัยพร นิลารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชัยพร หลักเมือง

กำลังเรียน

นาย ชิษฏเดช อภินันท์เดชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ชุติมณฑน์ รุ่งศิลป์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชโยภาส ทัพเบิก

กำลังเรียน

นาย ฐานันต์ จันทร์แจ่มศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ณฐภัทร หาญกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัชชา จันทร์มั่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณัฐ ธนนิมิตร

University of Leeds

กำลังเรียน

นาย ณัฐนนท์ มีพรหม

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร อภิวงค์งาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐวลัย ชัยวรภัทร

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัทศศิร์อร ศรีธิโอวาท

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ดิศทัต แพทยานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ดุลยวัชร์ ดุลยพิสุทธิ์

sungkyunkwan university

กำลังเรียน

น.ส. ทวีวรรณ กานตารัมภ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ทศธรรม เมขลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ทศพล ปรีดาเกษมสิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำลังเรียน

น.ส. ทิชากร สิงห์โต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ทินกร พวงแก้ว

กำลังเรียน

นาย ธนโชติ นาสวาสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ธราเทพ แสงสว่าง

University of Texas at Austin

กำลังเรียน

นาย ธฤต เลิศวิริยานุภาพ

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. ธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

นาย ธันยกานต์ ชูสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ธิดาภา รัตนอัมพา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ธีรพจน์ วิริยะไกรกุล

กำลังเรียน

นาย ธีระวัฒน์ เรือนคำ

กำลังเรียน

นาย ธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธเนศ มากโฉม

กำลังเรียน

นาย นคร ทองย้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นนทรินทร์ รูปสูง

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. นพวรรณ บุญเทียม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย นราวิชญ์ กองก่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. นวพร ศรีทอง

กำลังเรียน

นาย นาวี จรูญโชคอนันต์

กำลังเรียน

น.ส. นิภาภรณ์ นาครอง

กำลังเรียน

น.ส. นิรมล พรหมบรรฑิต

กำลังเรียน

น.ส. บงกชรัตน์ ธนาอัศวเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย บุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์

Imperial College London

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย ปณิธาน ศรีบริบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ปริญญา อุดมใหม่

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ปวีร์ พงษ์สัจจนุกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ปัฐมาพร ละม่อม

Colby College

กำลังเรียน

นาย ปัณณวิชญ์ ทิพย์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย ปาณัสม์ กัลยาณมิตร

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ นันทนาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ปาริชาติ ศิลาเลิศ

กำลังเรียน

น.ส. ปุณิกา รัชชาชิตพงษ์

University of Cambridge

พักการศึกษา

นาย พงศกร จ๊ะสิงห์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย พงศกร ทิพย์มณฑา

ออกจากโครงการ

นาย พงษ์บัณฑิต ต้นโพธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พรนภา อาจสังข์

กำลังเรียน

น.ส. พรพิมล กำเนิด

กำลังเรียน

น.ส. พรรณพร เสมอใจ

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณีย์ อินทสร

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พรอรรจน์ อรุณรัศมีเรือง

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. พัชราภรณ์ มณีรัตน์

กำลังเรียน

น.ส. พันทิภา สุวรรณโกฏ

The University of New South Wales

กำลังเรียน

นาย พิฆเนศ สุทธิรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. พิชาญา ธงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน
[12  >>