รุ่นที่ 25

นาย กรวิชญ์ สว่างวงค์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย กฤตภาส จันทฤก

กำลังเรียน

นาย กษิดิ์เดช ตรีรยาภิวัฒน์

Bowdoin College

กำลังเรียน

น.ส. กัญณัฎฐ์ ละแมนชัย (เลิศกุลโชติภัทร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กันต์ ภิญโญ

University of Nottingham

กำลังเรียน

น.ส. กันต์ฤทัย จีนแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กานติมา ทองจืด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย กำพล อัครวราวงศ์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม

กำลังเรียน

น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม (ซ้ำ 542116)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย กิตติธัช เอี่ยมทอง

University of Strathclyde

กำลังเรียน

น.ส. กิตติวรรณ ศรีสุกใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กิติชัย นิยอด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. กุลภา ไชยวงศ์คต

Kyushu University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ก่อกุศล มาแสน

กำลังเรียน

นาย ก่อเกียรติ ก่อเกียรติคุณ

University of North Carolina-Chapel Hill

กำลังเรียน

นาย ขวัญชัย กันไว

University of Wisconsin-Milwaukee

กำลังเรียน

นาย คคนานต์ สินมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คมกริช พิมพ์นนท์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ฆนรุจ จันทรทองดี

Lehigh University

กำลังเรียน

น.ส. จารุวรรณ อมตะวงศ์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา จันทรเมธากุล

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิตราพันธ์ สูงทรง

กำลังเรียน

น.ส. จิตสุนันท์ โพธิงาม

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จินต์จุฑา สายสาคเรศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จิรัฎฐ์ จิระวิชิตชัย

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย จิราบริรักษ์ เจริญภัทรปรีดา

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย จีระศักดิ์ วัดวิทยาคุณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ชลธิชา ปากหวาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชลีณา พิมพาศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ชวธัช ธนูสิงห์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ชวิศ (วุฒิพงษ์) ทองภักดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ชาคริต แสงอรุณ

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชิณวัฒน์ เอกวงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ชินภัทร ตันติสุวรรณโณ

The University of Akron

กำลังเรียน

นาย ซิดดีก อาบูชาแล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ซิดดีก อาบูซาแล (ซ้ำ542114)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ญาณภัทร ทองร่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ญาณวุฒิ(ธเนศ) หมานมานะ

Kyoto University

กำลังเรียน

น.ส. ญาณิศา โอฬารานนท์

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติวรรณ จำปา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณฐกร สาเพิ่มทรัพย์

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย ณัฐกร อุปถัมภ์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล เกษางาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ บุญลือ

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล

University of Copenhagen

กำลังเรียน

น.ส. ดิษยา ศรีนุติยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย ทวีศักดิ์ จิตสุข

กำลังเรียน

นาย ทวีศักดิ์ วงษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ทศพล ป้อมสุวรรณ

University of Kent

กำลังเรียน

นาย ทัชกฤษ แจ่มปรีชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ทิพาพร พัฒนิบูลย์

Technical University of Denmark

กำลังเรียน

นาย ธงชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี

University College London (UCL)

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย ธนกร จันทนะสาโร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธนกร ตรีวรรณจุฑา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนภรณ์ ณ นรงค์

Stanford University

กำลังเรียน

นาย ธนวุฒิ ธนาธิบดี

University of Michigan

กำลังเรียน

นาย ธนัท ตรีธารทิพย์เลิศ

กำลังเรียน

นาย ธนาตย์ คุรุธัช

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. ธนาลัย ธงไธสงค์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. ธมลวรรณ ดิถีเพ็ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธรรศ อยู่สุนทร

ออกจากโครงการ

น.ส. ธารารักษ์ ปินคำ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ธีรนนท์ แท่นคำ

ออกจากโครงการ

นาย ธีรพัชร อาภรณ์รัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร ตันสุวรรณนนท์

University of Waterloo

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

นาย ธีรภูมิ บุญปราบ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ธีรวัจน์ พุทธิศักดิ์แสง

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย นครินทร์ โลหิตศิริ

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย นนทนันท์ ศิษย์ปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นัฐยา ปัญจมาพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย นัทธพงศ์ เวียงนนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย นันทชัย อินทร์ปรุง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. นันทิชา อินทร์เรืองศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นิตยา รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย นิปุณ ปิติมานะอารี

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย นิพิฐ เจริญงาม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. นิโลบล สบบง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย บัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย บุญพิทักษ์ เดี่ยวพิทักษ์สกุล

University of Manchester

พักการศึกษา

นาย ปฏิภาณ แสงเดือน

Colorado School of Mines

กำลังเรียน

น.ส. ปณาลี เพชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ประกายวรรณ สุริยนต์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ประทานพร สาลีกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ประธาน จารุพูนผล

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย ปริญญา การีซอ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปรินทร์ จำปาชนม์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. ปรียานุช เจริญสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปฤษฐ สารพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย พงศภัค สวัสดิรักษ์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. พชร สัตยวรรธน์

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. พัช ธงไธสงค์

กำลังเรียน

น.ส. พัชราภรณ์ ดาวดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย พันธกานต์ ปัญใจแก้ว

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พิชญาภรณ์ คำหน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พิรามน ฮามพิทักษ์

University of Manchester

กำลังเรียน
[12  >>