รุ่นที่ 24

น.ส. กนกวรรณ ศรีวัฒนพงศ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

กำลังเรียน

น.ส. กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กฤชพล บุญพูลมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กฤตขจร อ่อนแพง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย กฤตนัย แพงศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย กฤษฎา ไชยดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย กัญจน์ ตุลสุข

กำลังเรียน

นาย กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. กีรติ แก้วรักษ์

กำลังเรียน

น.ส. คณาณัฐ นาคสมบูรณ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย คำรณ วชิระประสิทธิ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย จักรธิป วีรวิทยาเศรษฐ์

พักการศึกษา

นาย จักรพงษ์ เมืองทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. จิตรลดา บุญดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จินดาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

นาย จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชญานนท์ ร่วมเจริญ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. ชญานิศ เวชวิทยาขลัง

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดา ครองไชย

กำลังเรียน

น.ส. ชยาวรรณ ใจกล้า

Stanford University

กำลังเรียน

นาย ชวณัฐ สัตยเสวนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชวลิต เถื่อนคำแสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ชวิศา ภู่เจริญชัยวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชัยพร ศุกลพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ชัยวิชญ์ คำตา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ชาคริต ยิ้มสุขอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ชาคริยา มาลาสุข

Kyushu University

กำลังเรียน

น.ส. ชาลินี เค้าฉิม

Texas A&M University

กำลังเรียน

น.ส. ชิดชนก ชอนกระโทก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ชินดนัย อุทัยสอาด

University of Washington

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

นาย ฐนกร ปิยะไพร

กำลังเรียน

นาย ฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณพปกรณ์ ธนะมูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฎฐากรณ์ จรประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐกาญจน์ พบสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ

Northeastern University

กำลังเรียน

นาย ณัฐนที ดอกไม้

University of Virginia

กำลังเรียน

นาย ณัฐนันท์ ศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี

University of Basel

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล อุดมเลิศสกุล

University of Missouri - Columbia

กำลังเรียน

นาย ณัฐภณ ป้อมบุบผา

กำลังเรียน

นาย ณัฐภาส พูลแย้ม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ

กำลังเรียน

นาย ณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร

Freie University

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ สารีอินทร์

Korea University

กำลังเรียน

นาย ดิเรก พรหมสาขา ณ สกลนคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ตรีภพ สนิ

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ทรงคมกฤช ไชยกาล

กำลังเรียน

นาย ทวีวัฒน์ สมบูรณ์ปัญญากุล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ทสพล แม้นเขียน

กำลังเรียน

น.ส. ทักษพร กิตติอัครเสถียร

Massachusetts Institute of Technology

ออกจากโครงการ

นาย ทัตพล ศิริประภารัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ทัศษุดา ทักษะวสุ

กำลังเรียน

น.ส. ธนพร สุมาลย์โรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธนภัทร อัฐวงค์

กำลังเรียน

นาย ธนัน วัชรมัย

งานชั่วคราว

นาย ธรรมนูญ เชื้อสะอาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

นาย ธานินทร์ หนูแดง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธิปก รักอำนวยกิจ

ออกจากโครงการ

นาย นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. นริศรา เค้าฉิม

Texas A&M University

กำลังเรียน

น.ส. นลินา เอี่ยมพิชิตกิจการ

University of California, Davis

กำลังเรียน

นาย นัฐวุฒิ บัวศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. นันทพร เกตุเลขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นาถ หนูดี

กำลังเรียน

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. นิรดา โรจนนิรันดร์กิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. นิลรัตน์ พรมดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. นิลิตา มุขแจ้ง

กำลังเรียน

น.ส. บรรพตรี คมขำ

กำลังเรียน

ดร. ปฏิวัติ สิงห์ทองลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ปฐมา บุญรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปณิธาน สานเมทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ปภัฎชมณ (สัณหภัทร) กัลยาสิริ

Kingston University

พักการศึกษา

น.ส. ปรมาพร รักษาศักดิ์ชัย

University of Otago

กำลังเรียน

นาย ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรารถนา เสียงล้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปวีณา พัฒนาศิริ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ปาจรีย์ สอนสังเสน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พงศกร ตั้งพีรชัยกุล

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย พงศ์วิศว์ ศรีแสงยิ่งเจริญ

University of Durham

กำลังเรียน

น.ส. พรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรไพลิน ไพโรจน์สันติกุล

ออกจากโครงการ

น.ส. พฤกษชา มณีพฤกษ์

ออกจากโครงการ

น.ส. พิชชาพร เอกดำรงกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. พิมพลอย ตามตระกูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ภคพล ศุภนิรัติศัย

ออกจากโครงการ

นาย ภควัต ชูสุทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภราดร เล็กตระกูลธารา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ภัณฑิรา เฮ็งไล้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ภัทรภณ ทองอุปการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัสพร เอกชัยวิวัฒน์กุล

ออกจากโครงการ

นาย ภานุพงศ์ อำไพชัยโชค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน

น.ส. รจนกร คงแสง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
[12  >>