รุ่นที่ 23

น.ส. กมลชนก อึ้งรัศมี

กำลังเรียน

ดร. กมลวัช งามเชื้อ (กมลวัชร์ งามเชื้อ)

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กมลวัณล์ (กมลวรรณ) กงจีน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กรวัฒน์ อรรถโสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤตนันท์ ดีคำวงค์

กำลังเรียน

นาย กฤษณะรักษ์ บุญศรี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย กวิน สุรกิจบวร

Stanford University

กำลังเรียน

นาย กษิดิศ ริสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กษิดิศ แย้มสุนทร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กอบบุญ แก้วพิลา

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กันตภณ ดำมินเสก

Karlsruher Institut Fur Technologie (KIT)

กำลังเรียน

นาย กันต์ภท โม้พวง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา ประมะลิ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กิตติภัฏ โชติจินดากุล

กำลังเรียน

นาย กิตติเดช เปรมอุดมกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กุลธิดา คำทุม

ออกจากโครงการ

นาย คามิน ศิริวัฒน์เวชกุล

Charite-Universitatsmedizin Berlin

กำลังเรียน

น.ส. จณิตตา สุกิจปาณีนิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย จักรภัทร พาลุกา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. จารีนา ธารนุเคราะห์

กำลังเรียน

นาย จารุพัฒน์ วงษ์พานิช

กำลังเรียน

นาย จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน

นาย จุมพล ราชสิงโห

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ชญานี แซ่ลิ่ม

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนกานต์ โควินท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ชนม์ชนก บัวทองจันทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชลกานต์ นวลสุวรรณ/ซ้ำ491050

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชลกานต์ นวลสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชลินญา อินทรานุกูล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ชวลิต เงินสมบัติ

กำลังเรียน

นาย ชัชดนัย ดอกสน

กำลังเรียน

นาย ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ฌาดา จันทรจำนง

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐาปนา แพถนอม

งานชั่วคราว

นาย ณัฎฐ์ ย่องหิ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐธยาน์ ตันติภิรมย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฐวดี ปัญญาอินทร์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ณัฐวัชร กุลรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ พรสมุทรสินธุ์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐสุดา ลีลาขจรจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงกมล เผือกขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงทิพย์ ไตรศรีวิรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ทศพล เพ็งใสย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ทินภัทร พูลสวัสดิ์

กำลังเรียน

น.ส. ทิพเนตร จงจิตสถิตมั่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ธงชัย คลี่แก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนกร วงษ์ลคร

University of Erlangen-Nuremberg

กำลังเรียน

นาย ธนพร แพทย์วงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนพล ทองแพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนภัทร วรศรัณย์

Stanford University

กำลังเรียน

นาย ธนะ วัฒนวารุณ

University of Illinois at Urbana-Champaign

กำลังเรียน

น.ส. ธนาภรณ์ วังศานุตร

Georgetown University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ธนิต เกิดสมบูรณ์

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธฤต สินธุเสก

Rice University

พักการศึกษา

น.ส. ธัญญรัตน์ เล็กชะอุ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ธันย์ชนก ยนปลัดยศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ธารารัตน์ ทวีกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธีรทัศน์ กิจพรยงพันธ์ (จตุพร วานิชานนท์)

Purdue University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

นาย ธีรพร ทองศิริ

กำลังเรียน

น.ส. นลินี ชีวินกฤตย์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. นวพร นาคหฤทัย

University of Durham

กำลังเรียน

น.ส. นัชชนันท์ ดวงแก้ว

University of Texas at Austin

กำลังเรียน

นาย นันทวัฒน์ อุดมชาติพิทักษ์

University of California, San Diego

กำลังเรียน

นาย นาวิน เสริมสุข

ออกจากโครงการ

น.ส. นิพาฎา (นิพาดา) แสนทา

Durham University

กำลังเรียน

น.ส. นิศาลักษณ์ ตรงศิริวัฒน์

Universität Hildesheim

กำลังเรียน

น.ส. ปณนัญ สมใจอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปัญญาพล สุดขาว

Jacobs University Bremen

กำลังเรียน

นาย ปิยะนัฐ วิริยะสุขสิงห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศ์พล เชยชม

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พชรพล การกล้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. พณิตตา รัตน์วิจิตต์เวช

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย พลณพ สมุทรประภูติ

Harvard University

กำลังเรียน

นาย พลวัชร ลีละวัฒนากูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พลวัฒน์ สุวรรณพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พัชรพล กาญจนรูจี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย พิชชา สิงหพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พิชญ์นรี ไกรแก้ว

University of Geneva

กำลังเรียน

น.ส. พิมพ์อร ขุนสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พีระ จำปาเทศ

ออกจากโครงการ

น.ส. ภณิดา พรายแก้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย ภากร ว่องไวทยกรกุล

California Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ภาณุพงษ์ ทองเปรม

กำลังเรียน

น.ส. ภิญพร อมรพันธางค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนรวัส รวยธนพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. มนัญญา เทพกิจอารีกุล

Osaka University

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย มรรษภูมิ เดชเจริญ

กำลังเรียน

นาย ยุทธนา ลาเกลี้ยง

University of Illinois at Chicago

กำลังเรียน

น.ส. รุจิราวดี ถาวงษ์กลาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย รุ่ง ม่วงคง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ลดาวัลย์ นิวาสวงษ์

ออกจากโครงการ

น.ส. ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน
[12  >>