รุ่นที่ 22

น.ส. กมลชนก อำนาจกิติกร

University of California, Davis

กำลังเรียน

น.ส. กมลลัทธ์ รอดพ้นทุกข์วจี (บงกช รอดพ้นทุกข์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กมลวัชร ประภาสัจจะเวทย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กฤษฎี เทศประพีป์

กำลังเรียน

นาย กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย กิตติคุณ ทรงสมบูรณ์

Cornell University

กำลังเรียน

นาย กิตติพงษ์ สมชาติ

Texas A&M University

กำลังเรียน

นาย คมกฤษ โมราราช

Karolinska Institute

กำลังเรียน

นาย จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ

University of Exeter

กำลังเรียน

น.ส. จิตติมา พลบุบผา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. จิราพร ปานมณี

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ฉัตรชบา พรหมมะ

East China Normal University

กำลังเรียน

น.ส. ชยาภา ฟองโหย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชลกรานต์ อวยจินดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชัญญา อุทิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ชัยยศ กำธรเจริญ

กำลังเรียน

นาย ณภัทร ภู่วุฒิกุล

Leiden University

กำลังเรียน

นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ

ETH ZURICH

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐธิดา ทองล้วน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย ณัฐพร ชื่นเจริญ

Michigan Technological University

กำลังเรียน

ดร. ณัฐพล ไร่สงัด

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐภัทร ใจห้าว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ ทามัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ พรรณเชษฐ์

Louisiana State University

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ศรีเจริญชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ ศรเจริญชัย

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง

กำลังเรียน

ดร. ณัฐเมธี เครือภูงา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ดลภาค พรนพรัตน์

University of California, San Diego

กำลังเรียน

นาย ดอนนี่ พัสสาหรี่

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

นาย ถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนศักดิ์ สถิตวิทยากุล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. ธนัชชา ผาติพงศ์

กำลังเรียน

นาย ธนัท บวรภัคปพน

รอนักศึกษาแจ้ง

พักการศึกษา

น.ส. ธมน พวงสำลี

University of Houston

กำลังเรียน

นาย ธีรวัฒน์ สงสีจันทร์

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL)

กำลังเรียน

น.ส. นงพงา ฐิตินันทพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย นพคุณ คุณผลวัฒนา

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย นพดล กำนิจอุย

กำลังเรียน

นาย นภดล ตุงใย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นฤปนาถ เหล็กโคกสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. นฤมล เรืองขำ

The University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย นวรัฐ วัชรพินธุ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย นวเดโช ชาญขุนทด

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

น.ส. นันท์ชนก เศวตเลข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นิพล แจ่มจำรัส

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. บุษราพร คณาวัฒนกุล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ

ออกจากโครงการ

นาย ประพันธ์ แซ่จอง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ประภาพรรณ หลาซิน

University of Minnesota

กำลังเรียน

น.ส. ประภาวีร์ วรกรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปรัชญาพงษ์ เหลื่อมสีจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรัญญา ฌานะจารี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปริญญา ศุภฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ปริมประภา กาญจนสาวิตรี

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปริยากร (วรรณวิภา) เพชรแก้ว

University of Leicester

กำลังเรียน

นาย ปรีชา กิตติคุณธรรม

University of South Carolina

กำลังเรียน

น.ส. ปรียาภัทร ทะรินทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ปวีณา นุชอยู่

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ผกา เพ็ชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พรปวีณ์ นนทะสร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พรสวรรค์ ผู้พัฒน์

University of Nevada, Reno

พักการศึกษา

น.ส. พัชรา แสนทวีสุข

Worcester Polytechnic Institute

กำลังเรียน

นาย พัฒน์ สัตถาสาธุชนะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. พัตราภรณ์ แจ้งเขว้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย พิชาวุฒิ มานพกาวี

University of Minnesota

กำลังเรียน

น.ส. ภัสรา ทับทิมแดง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ภาณุ จารุลักขณา(แซ่ลิ่ว)

Michigan Technological University

กำลังเรียน

ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. ภิญรดา น่วมจะโป๊ะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

กำลังเรียน

นาย ยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. รฒียา ทรายแก้ว

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย รบ จงวรนนท์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. รัชรา กาละวงค์

ETH ZURICH

กำลังเรียน

น.ส. รินดาภรณ์ ศิริคำวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รุ่งทิพย์ ขันถม

กำลังเรียน

น.ส. ฤชุตา อาจเขียน

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ฤทธิรงค์ บานเย็น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย วนา พึงคำ

กำลังเรียน

นาย วนา พึ่งคำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย วรพงษ์ ใหม่นิ่ม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วรรินทร์ มีสอน

University of Fribourg

กำลังเรียน

ดร. วรวัช นิเวศน์มรินทร์

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

นาย วศิน ผดุงเวช

Cardiff University

กำลังเรียน

นาย วัชรภัสร์ มณีฉาย

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย วัชระ ศรีมนตรี

Freie University

กำลังเรียน

นาย วันฉัตร ศิริสาร

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย วาทิต สนธิสิงห์

University of California, Riverside

กำลังเรียน

นาย วิชานนท์ แซ่เจีย

University of Central Florida

กำลังเรียน

น.ส. วิรงรอง เชิงเชาว์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ
[12  >>