รุ่นที่ 21

น.ส. กนกนันทน์ ไสไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กนกวรรณ แสนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กรกฎ ถมมา

กำลังเรียน

น.ส. กรองกาญจน์ บุญครอง

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. กิตติวัฒน์ ตั้งมงคลเลิศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

University of York

กำลังเรียน

นาย ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย จนัส ธรรมวิทยสกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จอมพรรค นวลดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรพันธุ ดีใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จารุวรรณ จูฑะมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จิณห์นิภากาญจน์ แก้วคงยศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จิตติ นิยมพานิช

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จิรพัฒน์ จันเลน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จิรวัฒน์ ปณวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิราพร สมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

นาย จิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

น.ส. จีรนันท์ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

น.ส. จุฑามาศ อนันทยานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จุฬาลักษณ์ พินิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชณัท อ้นบางเขน

University of Pennsylvania

กำลังเรียน

นาย ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

กำลังเรียน

นาย ชยธร วนาสวัสดิ์

University of New Hampshire

กำลังเรียน

นาย ชลเทพ กิจสินธพชัย

Kinki University

กำลังเรียน

นาย ชัชวาล ใจสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ชาญณรงค์ กุสลจีรัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชาญวิชย์ อร่ามวิทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ชุมพล ศุภทัตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ญาณี วุฒินิติกรกิจ

Imperial College London

พักการศึกษา

นาย ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล

University of Michigan

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติพร สุฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติอาภา ทองศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัชพล ปุญญะยันต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐพงศ์ ชัยภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐพงษ์ ศรีเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ณัฐพัชร์(นัฐพร) เศรษฐเสถียร

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. ณิชนันทน์ สิรสุนทร

Wake forest University

กำลังเรียน

น.ส. ณิชาภัทร ดิถีเพ็ง

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. ทัชมาพรรณ ยศกำธร

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. ทัศนธร ภูมิยุทธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ทิพวัลย์ บุญแก้ว

กำลังเรียน

นาย ธนชาติ นิละนนท์

University of Southern California

กำลังเรียน

น.ส. ธนภร(นันท์นภัส) รุ่งเสรีกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนภูมิ ภุมราดี

University College London (UCL)

กำลังเรียน

น.ส. ธนิษฐา โกวรรณ์

กำลังเรียน

น.ส. ธฤษภร บวรนันทเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธฤษวรรณ ไตรจิตต์

กำลังเรียน

น.ส. ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี

สำเร็จการศึกษา

นาย ธันฐภัทร์ (ธนรุจน์) บุญช่วย

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร์ พบครุฑ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย นพนิธิ ทองหิน

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. นภวรรณ เลิศรัตน์กิจ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย นภัทร รัตน์นราทร

กำลังเรียน

นาย นรพนธ์ บุญเคลือบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นันทา โสภณรัตน์

KTH Royal Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. นารีมัส เจะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิติ วงศ์เทพวาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิศานาถ รักศิลป์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษกร เอี๊ยวเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราภรณ์ เมฆมุกดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บูรณ์สุดา วราอัศวปตี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปกรณ์ ตั้งถึงถิ่น

Delft University of Technology

พักการศึกษา

นาย ปพน ตันติวณิชชานนท์

University of Regensburg

กำลังเรียน

น.ส. ปภาพิชญ์ วะนะสุข

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์

กำลังเรียน

นาย ประณัฐพงศ์ กับกระโทก

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปราชญ์กรณ์ ทิพา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรียานุช พิมจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปองปรัชญ์ สหัสกุล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปัญจรักษ์ กันทะวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ฝนทิพย์ หนูทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย พงศธร สาธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. พรเพ็ญ มาระวิชะโย

กำลังเรียน

นาย พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา โพธิลิ้มธนา

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. พิมพ์วรีย์ (วริยา) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิมลา ศรีวสุธากุล

University of Edinburgh

พักการศึกษา

น.ส. พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พีรพร บุตรกุมาร

Louisiana State University

กำลังเรียน

นาย ภัทรพงษ์ พลเสน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ภัทรสุดา ฉายาภักดี

University of Tsukuba

กำลังเรียน

ดร. ภากร เอี้ยวสกุล

University of Oxford

postdoc

นาย ภิญญา อาจสาลี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ภินันท์รักข์(ฐิติมา) ประทุมศรีขจร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ภูมิ เตชชาติวนิช

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

นาย ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต

University of Waterloo

กำลังเรียน

ดร. มณีภรณ์ ภูริพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย มนต์ชัย คูเอกชัย

University of Colorado at Denver

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย จิตรวิเศษ

กำลังเรียน

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

พักการศึกษา
[12  >>