รุ่นที่ 21

น.ส. กนกนันทน์ ไสไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กนกวรรณ แสนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กรกฎ ถมมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. กรองกาญจน์ บุญครอง

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. กิตติวัฒน์ ตั้งมงคลเลิศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

University of York

กำลังเรียน

นาย ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี

University of Tasmania

กำลังเรียน

นาย จนัส ธรรมวิทยสกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จอมพรรค นวลดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรพันธุ ดีใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จารุวรรณ จูฑะมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จิณห์นิภากาญจน์ แก้วคงยศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จิตติ นิยมพานิช

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จิรพัฒน์ จันเลน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จิรวัฒน์ ปณวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิราพร สมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จิรายุทธ์ ศรีสกุลกานต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

น.ส. จีรนันท์ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพลศิริ

มหาวิทยาลัยขอนก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ

มหาวิทยาลัยขอนก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ อนันทยานนท์

งานชั่วคราว

น.ส. จุฬาลักษณ์ พินิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. ชณัท อ้นบางเขน

University of Pennsylvania

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

กำลังเรียน

นาย ชยธร วนาสวัสดิ์

University of New Hampshire

กำลังเรียน

นาย ชลเทพ กิจสินธพชัย

Kinki University

กำลังเรียน

นาย ชัชวาล ใจสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ชาญณรงค์ กุสลจีรัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ชาญวิชย์ อร่ามวิทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ชุมพล ศุภทัตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ญาณี วุฒินิติกรกิจ

Imperial College London

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล

University of Michigan

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ฐิติพร สุฤทธิ์

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติอาภา ทองศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัชพล ปุญญะยันต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐพงศ์ ชัยภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพงษ์ ศรีเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฐพัชร์(นัฐพร) เศรษฐเสถียร

Tokyo Institute of Technology

พักการศึกษา

น.ส. ณิชนันทน์ สิรสุนทร

Wake forest University

กำลังเรียน

น.ส. ณิชาภัทร ดิถีเพ็ง

University of Oxford

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ทัชมาพรรณ ยศกำธร

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. ทัศนธร ภูมิยุทธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ทิพวัลย์ บุญแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธนชาติ นิละนนท์

University of Southern California

กำลังเรียน

น.ส. ธนภร(นันท์นภัส) รุ่งเสรีกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนภูมิ ภุมราดี

University College London (UCL)

กำลังเรียน

น.ส. ธนิษฐา โกวรรณ์

Florida State University

กำลังเรียน

น.ส. ธฤษภร บวรนันทเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ธฤษวรรณ ไตรจิตต์

กำลังเรียน

น.ส. ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธันฐภัทร์ (ธนรุจน์) บุญช่วย

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร์ พบครุฑ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ

University of Southampton

กำลังเรียน

ดร. นพนิธิ ทองหิน

University of Manchester

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. นภวรรณ เลิศรัตน์กิจ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย นภัทร รัตน์นราทร

University of Aberdeen

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย นรพนธ์ บุญเคลือบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นันทา โสภณรัตน์

กำลังเรียน

น.ส. นารีมัส เจะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิติ พงศ์สุขเสถียร (วงศ์เทพวาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

น.ส. นิศานาถ รักศิลป์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษกร เอี๊ยวเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราภรณ์ เมฆมุกดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บูรณ์สุดา วราอัศวปตี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปกรณ์ ตั้งถึงถิ่น

Delft University of Technology

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย ปพน ตันติวณิชชานนท์

University of Regensburg

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. ปภาพิชญ์ วะนะสุข

University of Nottingham

กำลังเรียน

ดร. ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์

University of Bayreuth

สำเร็จการศึกษา

นาย ประณัฐพงศ์ กับกระโทก

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ปราชญ์กรณ์ ทิพา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรียานุช พิมจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปองปรัชญ์ สหัสกุล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปัญจรักษ์ กันทะวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ฝนทิพย์ หนูทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย พงศธร สาธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรเพ็ญ มาระวิชะโย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ออกจากโครงการ

นาย พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พิชญา โพธิลิ้มธนา

University of California, Berkeley

ออกจากโครงการ

น.ส. พิมพ์วรีย์ (วริยา) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิมลา ศรีวสุธากุล

University of Edinburgh

งานชั่วคราว

น.ส. พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

กำลังเรียน

น.ส. พีรพร บุตรกุมาร

Louisiana State University

กำลังเรียน

นาย ภัทรพงษ์ พลเสน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ภัทรสุดา ฉายาภักดี

กำลังเรียน

ดร. ภากร เอี้ยวสกุล

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภิญญา อาจสาลี

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ภินันท์รักข์(ฐิติมา) ประทุมศรีขจร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ภูมิ เตชชาติวนิช

University of California, Davis

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต

University of Waterloo

กำลังเรียน

ดร. มณีภรณ์ ภูริพัฒน์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย มนต์ชัย คูเอกชัย

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย จิตรวิเศษ

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

งานชั่วคราว
[12  >>