รุ่นที่ 20

น.ส. กนกพร พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังเรียน

ดร. กฤช เศรษฐการ

University of Houston

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กฤต จารุพานิช

University of California, Irvine

กำลังเรียน

นาย กฤษฎา สิริวาสนาเมธา(คงนมนาน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กันตวงศ์ วุฒิวรกุลชัย

ETH ZURICH

กำลังเรียน

นาย กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย กีรติ เทอดนิธิ

Osaka University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. กุลวดี สุวรรณไตรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา

University of Warwick

ออกจากโครงการ

น.ส. ขวัญหทัย สินสิริมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย คมน์สิทธิ์ โอภาเฉลิมพันธ์

New York University

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

นาย คัมภีร์ สุวรรณทัศน์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จารุ เตชะเลิศไพศาล

Texas A&M University

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

ดร. จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์

Colorado State University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย จิตติภัทร ผสมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จิตติมา เจียมอนุสรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จิรพัทธ์ เทียมสุพัต

University of Maryland

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. จิรัณดา นิชรานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. จุฑารัตน์ สุดจันทร์ฮาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชญานิน คุณารักษ์

กำลังเรียน

น.ส. ชนัดดา รัฐนันทมงคล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. ชลธิชา สาหับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล

The Abdus Salam interaational Centre for Theoretical Physics (ICTP)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชุติชน มาลินีรัตน์

Freie University

ออกจากโครงการ

นาย ฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณฐพงศ์ ทองคำคูณ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ณรรฐคุณ วิรุฬห์ศรี

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฎฐาภรณ์ บุปผาโสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล พูลทอง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล มณีลุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ณิชาภา ชนะวังเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ถิรภัทร แก้วพระปราบ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ทวินดา คงประเทศ

Japan Advance Institute of Science and Technology

กำลังเรียน

น.ส. ทักษอร ภุมมะกสิกร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนชาติ เอกนภากุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ธนวรรธน์ วรวัชร์ทวีชัย (โอภาส ชาญพงศ์พิสุทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

ดร. ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธนากร ปริญญาศาสตร์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนากร เอี่ยมสระศรี

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธรรมรัฐ เพียรสวรรค์

University of Wuppertal

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ธัชชัย ชุ่มแอ่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ธารทิพย์ สิรีนาภิคุปต์ กระเษียรอภิบาล

The University of Tokyo

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ธีรากร(ธีรพร) กองแก้ว

กำลังเรียน

ดร. ธเณศ เกิดแก้ว

งานชั่วคราว

นาย นครินทร์ ลิ้มรังษี

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. นพเก้า สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย นัฐพร เลิศลักษณพันธุ์

มหาวิทยาลัยอื่น

ออกจากโครงการ

ดร. นัทธวัฒน์(ศิริวัฒน์) เสมากูล

Colorado State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นิธิวดี ไทยเจริญ

Heidelberg University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปกรณ์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

กำลังเรียน

ดร. ปรวีณ์ โชติติทยสุนนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ประทีป ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปรัชญาวุฒิ โถปั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปรีญาพร จอกจอหอ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ปรียานุช จันคง

Kyoto Institute of Technology

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ปัทมา วาปีสิทธิพันธ์

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

ดร. ปิยธิดา กล่ำภู่

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปิยพร วิเศษศรี

ออกจากโครงการ

ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

Tohoku University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปิยะฉัตร กนกหงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปิยะชัย ขอมอินทร์

University of Massachusetts Amherst

กำลังเรียน

ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Tokyo Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พงศกร สุวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พงษ์สิทธิ์ ดีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย พจน์ปรีชา พรไทย

Texas A&M University

กำลังเรียน

ดร. พนาวรรณ หวังดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พรฑิตา ทิวทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรพิสุทธิ์ จงสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณพนัส มีฮาตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. พรรณิดา นนสุวรรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. พวงทอง พวงแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พัฒนา จินตรุ่งเรืองชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัทธ์ศรัณย์(วรางคณา) พฤกษาโรจนกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พัทนียา บุตรอ่อน

ออกจากโครงการ

น.ส. พิรญาณ์ ทิพากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภรพิมล วงศ์มหาศิริกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ภัทรภณ เตืองพลกรัง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ภัทราวรรณ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภาณุพงศ์ แต่งอักษร

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

ดร. ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. มณฑ์นภา นาคะศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. มนทิรา ไตรนภากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. รพีพรรณ ไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รวินท์ พูลเพิ่ม

Osaka University

กำลังเรียน

ดร. รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วรวิทย์ เทพแสน

University of Houston

กำลังเรียน

นาย วรสฤษดิ์ แสงสุย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรัญญา มงคลหัตถี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. วลัยลักษณ์ สายธนู

ออกจากโครงการ

นาย วันชัย ตาปัญโญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วันเฉลิม สุขภิการนนท์

University of Iowa

กำลังเรียน

น.ส. วัลลภา วงศ์แสน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย วาทิต กังสุวรรณรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน

University of Dundee

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
[12  >>