รุ่นที่ 19

นาย กฤช จันทร์หนัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ (วรพจน์)

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กิตติณัฐ ทวีสินธนานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน

ดร. กุลวดี การอรชัย

University of Tsukuba

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คณะปริญ อริยวงศ์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ครรชิต สอสิริกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จริยา พรไพรัช/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิมา ฉวาง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิตราวรรณ ไวสาหลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล (คงคาสวรรค์)

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิราพร อรุณพานิชเลิศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชนินาถ รุ่งทิวาสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลลวัลย์ แสงเจริญธรรม

Kings College, London

กำลังเรียน

ดร. ชัยบุตร อริยะเชษฐ

Genome Institute of Singapore

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ชีรพงษ์ สิงห์คบุตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ฐิติวัฒน์ แก้วอำดี

รอนักศึกษาแจ้ง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ฑิตยา ยุทธเลขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ณฐวัฒน์(ณฐพงษ์) กล่ำสกุล

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณราศักดิ์ พันเดช

กำลังเรียน

นาย ณัฎฐพงษ์ ตันติอานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐกานต์ ทองอ่อน

University of Texas,Houston

postdoc

นาย ณัฐภัทร ราตรีประสาทสุข

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐภูมิ นันโท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ดนุชพงศ์ พิมพ์บุญมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. ดวงกมล พบครุฑ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

University and INSA of Rouen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ตะวัน เศษตะราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ต้องหทัย ไพรัตน์

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ถิร ธาดาพรรษวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ธนกร ความหมั่น

University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย ธนพงศ์ เศวตประวิชกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธนวิต แซ่ซือ

Carnegie Mellon University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ธนัญญา รินศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ธนิษ ชวลิต

The University of New South Wales

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ธรรมรักษ์ สุขุมวาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธานินทร์ จันทรโชติ

University of California, Riverside

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ธิปัตย์ ภักดีเศรษฐกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธีรพจน์ ศรีอรุโณทัย

Universitat Siegen

กำลังเรียน

ดร. ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธีระศักดิ์ เจือกโว้น

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. นนท์ ทองโปร่ง

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นพดนัย ขจรไพศาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. นราวดี ณ น่าน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นรินทร์ ชมภูพวง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

ดร. นหทัย ตนะกุล

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาฏระพี กรุณา( วันเทียน)

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นิธิมา นาคทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. นิภาพร คนธภักดี

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นิวาต อยู่วงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. นิศามณี เจริญชนม์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นิโลบล(ออมมิดาลา) ปัตตวงษ์

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย นเรศ เพชรรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย บวร สุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ประภัสสร บุญญานิติพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ปรัชญ์รตนา นุชประมูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปวราย์ ปาจิตร์

กำลังเรียน

นาย ปุริม เจนพิริยประยูร

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พัชราวลัย วงศ์ศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

น.ส. พัทจารี พึ่งธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. พัทธมน ธีระพานิช

Université Toulouse III - Paul Sabatier

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย พันเลิศ ศักดิ์แก้ว

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พิชญุตม์ อุปพันธ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิทวัส วิชัยดิษฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พิรดา ตรงวงศา

พักการศึกษา

นาย พิสิษฐ์ เกียรติกิตติกุล

Kyoto University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. พีรณัฐ ชูชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. พุทธา สักกะพลางกูร

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภควัต ผลิตนนท์เกียรติ

Cornell University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์

Harvard University

ออกจากโครงการ

ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภูมิ ชัยรัตน์

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภูษณิศา (ณิศาชล) ล้อมทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มณทิญา เรืองหน่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. มธุกร สรรวานิช

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย มะกูซี มะแซ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย รณชัย เจริญศรี

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

ดร. รพีแพรว สดคมขำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย รัฏฐา หนูราช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศณีญา ทับปลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย รุจน์ พรหมปาลิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ฤกษ์ชัย ถาวรานันต์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลดาพร สิทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์

Universitat Des Saarlandes

กำลังเรียน

น.ส. วนัชวรรณ ฮันเย็ก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วนิตา หมะสะอะ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วรนพ สุขภารังษี

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

นาย วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วาริยา (พิมพ์นิภา) พุทธปฏิโมกข์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิทชุกร ภู่ทอง

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
[12  >>