รุ่นที่ 19

นาย กฤช จันทร์หนัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ (วรพจน์)

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา

นาย กิตติณัฐ ทวีสินธนานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน

ดร. กุลวดี การอรชัย

University of Tsukuba

สำเร็จการศึกษา

นาย คณะปริญ อริยวงศ์

Linkoping University

กำลังเรียน

น.ส. จริยา พรไพรัช/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิมา ฉวาง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิตราวรรณ ไวสาหลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จินต์จุฑา คงคาสวรรค์

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา

ดร. จิราพร อรุณพานิชเลิศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชนินาถ รุ่งทิวาสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัยบุตร อริยะเชษฐ

Genome Institute of Singapore

postdoc

นาย ชีรพงษ์ สิงห์คบุตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ฐิติวัฒน์ แก้วอำดี

รอนักศึกษาแจ้ง

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฑิตยา ยุทธเลขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย ณฐวัฒน์(ณฐพงษ์) กล่ำสกุล

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

นาย ณราศักดิ์ พันเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ณัฎฐพงษ์ ตันติอานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พักการศึกษา

ดร. ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ณัฐกานต์ ทองอ่อน

University of Trento

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐภัทร ราตรีประสาทสุข

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐภูมิ นันโท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ดนุชพงศ์ พิมพ์บุญมา

กำลังเรียน

น.ส. ดวงกมล พบครุฑ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

University and INSA of Rouen

สำเร็จการศึกษา

นาย ตะวัน เศษตะราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ต้องหทัย ไพรัตน์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ถิร ธาดาพรรษวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธนกร ความหมั่น

สำเร็จการศึกษา

นาย ธนพงศ์ เศวตประวิชกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธนวิต แซ่ซือ

Carnegie Mellon University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธนัญญา รินศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ธนิษ ชวลิต

The University of New South Wales

สำเร็จการศึกษา

นาย ธรรมรักษ์ สุขุมวาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธานินทร์ จันทรโชติ

University of California, Riverside

กำลังเรียน

นาย ธิปัตย์ ภักดีเศรษฐกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธีรพจน์ ศรีอรุโณทัย

Universitat Siegen

กำลังเรียน

ดร. ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีระศักดิ์ เจือกโว้น

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. นนท์ ทองโปร่ง

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา

นาย นพดนัย ขจรไพศาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. นราวดี ณ น่าน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย นรินทร์ ชมภูพวง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. นหทัย ตนะกุล

University of Florida

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นาฏระพี กรุณา( วันเทียน)

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิธิมา นาคทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นิภาพร คนธภักดี

University of Sheffield

สำเร็จการศึกษา

นาย นิวาต อยู่วงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. นิศามณี เจริญชนม์

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิโลบล(ออมมิดาลา) ปัตตวงษ์

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย นเรศ เพชรรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย บวร สุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ประภัสสร บุญญานิติพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ปรัชญ์รตนา นุชประมูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

University of California at Santa Barbara

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ปวราย์ ปาจิตร์

กำลังเรียน

นาย ปุริม เจนพิริยประยูร

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัชราวลัย วงศ์ศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พัทจารี พึ่งธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. พัทธมน ธีระพานิช

Université Toulouse III - Paul Sabatier

สำเร็จการศึกษา

นาย พันเลิศ ศักดิ์แก้ว

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พิชญุตม์ อุปพันธ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

นาย พิทวัส วิชัยดิษฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พิรดา ตรงวงศา

พักการศึกษา

นาย พิสิษฐ์ เกียรติกิตติกุล

Kyoto University

สำเร็จการศึกษา

นาย พีรณัฐ ชูชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย พุทธา สักกะพลางกูร

Michigan State University

postdoc

นาย ภควัต ผลิตนนท์เกียรติ

Cornell University

กำลังเรียน

นาย ภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

นาย ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภูมิ ชัยรัตน์

Massachusetts Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภูษณิศา (ณิศาชล) ล้อมทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. มณทิญา เรืองหน่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. มธุกร สรรวานิช

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย มะกูซี มะแซ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

กำลังเรียน

นาย รณชัย เจริญศรี

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. รพีแพรว สดคมขำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย รัฏฐา หนูราช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศณีญา ทับปลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย รุจน์ พรหมปาลิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ฤกษ์ชัย ถาวรานันต์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลดาพร สิทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

กำลังเรียน

น.ส. วชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์

Universitat Des Saarlandes

กำลังเรียน

น.ส. วนัชวรรณ ฮันเย็ก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วนิตา หมะสะอะ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วรนพ สุขภารังษี

University of Copenhagen

สำเร็จการศึกษา

นาย วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วาริยา (พิมพ์นิภา) พุทธปฏิโมกข์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. วิทชุกร ภู่ทอง

Stanford University

สำเร็จการศึกษา
[12  >>