รุ่นที่ 18

น.ส. กมลภัสร์ โหมดหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. กมลแมน ชูแสงทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาง กรกมล เลิศสุวรรณ (นพมงคล)

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กรรณิกา เจียมจำนรรจา

University of Houston

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กรุณา ใจนนถีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กฤษฎา สังขนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กัณฑริกา สันติวิชช์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. กานต์ ษรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กานต์ธิดา จุลฉีด

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

นาย คมพันธ์ วงศ์ปัญญาภรณ์

Colorado State University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. จัญจุดา อุ่นเรืองศรี

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิตตินาถ รัตนมุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จิราพรรณ ยิ้มแก้ว

University of Sussex

กำลังเรียน

ดร. จุฑามาศ แซ่เซียว

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จุมาพร โสหนองบัว

University of Aix-Marseille II

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำเร็จการศึกษา

นาย ชนินทร์ เคทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ชนิสา กาญจนสกุล

งานชั่วคราว

ดร. ชมพูนุช อิ่มทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชยุตม์ ถานะภิรมย์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชลธิชา เนื่องนุช

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ชลิตา ธูปสุวรรณ

Kings College, London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชวัลวิทย์ (ยวิษฐา) คุ้มทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชัยชลิต ศรีสวัสดิ์

University of Iceland

postdoc

นาย ชาณิน เลาหพันธุ์

Carnegie Mellon University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชาลี บุญประสพ

University of St Andrews

กำลังเรียน

น.ส. ชิดนภา กิตติกุล

Ghent University

งานชั่วคราว

ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส

University of Birmingham

ออกจากโครงการ

ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฐิติ สิริธนากร

Kyushu University

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐิติพงษ์ กาวิชัย

กำลังเรียน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

น.ส. ฐิติยา สัมมาเทศน์

ออกจากโครงการ

นาย ณัชฌา พาณิชย์ชะวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐ เพชระบูรณิน

University of California, Berkeley

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ณัฐพล ทุ่งคาใน

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวัฒน์ (วิทวัส) วัชรจิตตานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

The Australian National University (ANU)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ทิพย์ เมธาดิลกกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ธนวัตร แก้วบริบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ธนสิน นำไพศาล

Jacob University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ธนิต ศิริบุญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธิปรัชต์ โชติบุตร

Harvard University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ธิปไตย พงษ์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ธีรนันท์ ศิริตานนท์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ธีรพงศ์ ไพโรจน์ศิริกุล

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีรวงศ์ รัตนคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ธีรศักดิ์ มิ่งอาชา

University of Cambridge

ออกจากโครงการ

นาย ธีระ บุตรบุรี

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีระเดช กิตติภัสสร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นที ปิติวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. นพพร ธรรมรงค์รัตน์

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นพัต จันทรวิสูตร

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นรวิชญ์ ชุมฉิม

Claremont Granduate University

ออกจากโครงการ

นาย นราธิป อิสรานุสรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง

University of Tsukuba

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวนล ธีระอัมพรพันธุ์

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นวพล หมายงาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. นัฐนันท์ ฉวาง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นัดดา เกียรติโศภิษฐ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย นันทพร กมลสุทธิไพจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. นันทรักษ์ นำชัยเสริมสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นันทวัท ผลจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. นิธิ รุ่งธนาภิรมย์

Goethe University Frankfurt

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. บุษบา บุญเซ่ง

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุษรา พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ประทานพร ชวนประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ประไพวรรณ สันวงศ์

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปริญญา โฮมแพน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปรีชา สารนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ปรีชา เกียรติกิระขจร

Georg-August-Universitat Gottingen

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ปัณณทัต สุนทราภา/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปัทมา ปรีชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปิยะณัฐ กิตติวิศิษฎ์

Arizona State University

กำลังเรียน

น.ส. ปิยะวรรณ บรรจง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ปีณิดา ปราการนพคุณ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พงศกร กาญจนบุษย์

The University of Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พงศกร นามวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรผกา สุขแสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. พัชราวรินทร์ เรือนโต

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิชญ์สิณี(สุวดี) สุวรรณแพทย์(ศรีสวัสดิ์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิริยะ วงศ์คงคาเทพ

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

ดร. พีรพัฒน์ ทองนึก

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พีรวงษ์ พรหมยอด/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

นาย พีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

น.ส. พูลทรัพย์ ปัญโสภา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ภวัต เตชะพงศ์ธาดา

University of Melbourne

พักการศึกษา

นาย ภัทรศัย ตั้งวิจิตรสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ภุชงค์ ทองคง

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ
[12  >>