รุ่นที่ 17

น.ส. กนกกร พิมพ์เจริญ

Michigan State University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. กรรณนิภา โมทนะเทศ

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กฤติกา เพ็ชรประกอบ

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

นาย กษิดิศ สุนทราภิรักษ์กุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กิตติคุณ วังกานนท์

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิติพัฒน์(สมภัชน์) สินทิพย์ธรากุล(คำโฮม)

University College London (UCL)

สำเร็จการศึกษา

นาย กิติภูมิ ตั้งวงษ์พิมุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กุลภา ชนะวรรโณ

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย จตุพร พันตรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จรงค์ บัวจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จิตรลดา กวีธีระวัฒน์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ

Kwangwoon University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิรวัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย จิรายุ สิตานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จุฬา พิทยาภินันท์

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

ดร. ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชนากานต์ ทองสุข

Graz University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ชนิสร เหง้าจำปา

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชลธินี กังวานไพเราะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ชวิตา เนติโรจนกุล

University of California, Berkeley

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ชัยณรงค์ เกษามูล

Universitat Autonoma de Barcelona

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. ชโลธร บุญเหลือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฐาปนรรจน์ เอกจริยวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐ ศรีธีระวิศาล

Technical University of Eindhoven (tu/e)

กำลังเรียน

นาย ณัฐดนตร์ ศักดิ์แก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพล หงส์ศรีสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ แย้มพิกุลสกุล

Columbia University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล

Universite de Paris VI

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ

Columbia University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์

Brown University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ธนัชยศ(สุทธิศักดิ์) จำปาหวาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ธนิยา เด่นแก้ว

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธัญพรรณ พลตื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธีรนันท์ นงค์นวล

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย ธีรสรรค์ ขันธวิทย์

Massachusetts Institute of Technology

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

The University of Tokyo

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธเนศ พฤทธิวรสิน

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นพดล(นภดล) เมฆอรียะ

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นวรัตน์ เอกก้านตรง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวลกมล อำนวยสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นันทนัช เหล่านิยมไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นันทิวัฒน์ โสมโสรส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นาถกานต์ จิตต์จนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. นิรมล รักษาก้านตง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย บุณฑริก บริสุทธิ์

Moscow State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปฐพี ปิติทรัพย์สกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ประทีป อมรรัตนพันธ์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. ประภัสสร ปานมีทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปวิธ แสงจันทร์

Stanford University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

Simon Fraser University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย พงศกร ภู่อารีย์

ออกจากโครงการ

นาย พงศ์ประพันธ์ เสนาวารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. พงษ์เดช มนทกานติรัตน์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พนิดา อันอาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณิภา นาชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท์

University of Edinburgh

กำลังเรียน

ดร. พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

Rice University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิชญ์สิริ สุกแก้ว

Linkoping University

กำลังเรียน

ดร. พินิจ กิจขุนทด

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

Kyoto University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิมพ์ชนก ไสไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย พีระพงศ์ ปานพวงแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. พูนทวี แซ่เตีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ภัชชา อมรพันธางค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ภาวิณี วิเชียรนุกูล

University of Houston

กำลังเรียน

ดร. ภาวิน อิทธิสมัย

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาสวรรณ นพแก้ว

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภูวิศ อมาตยกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย มงคล ตุ้นทัพไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนสิการ จันทร์สร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ยิ่งยศ ลาภวงศ์

Macquarie University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ยุภาพร สมีน้อย

Colorado State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. รตนนท์ โชติมา

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รีนา เซย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย รุ่งโรจน์ เบญจกุล

Michigan Technological University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรรษมน ภู่สกุลขจร

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วริน (วศิน) วิพิศมากูล

University of Texas at Austin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วรินทรา พิศวง

University of Kentucky

ออกจากโครงการ

น.ส. วารุณี เลื่องชัยเชวง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. วาสินี พลศรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วิทวัส กาญจนภุชค์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

กำลังเรียน

ดร. วินัย อุดขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิภา จันทรวงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. วิภาวี ตั้งใจ

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
[12  >>