รุ่นที่ 16

ดร. กนกวรรณ ตาลดี

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กฤติยา ทองคุ้ม

University of Hohenheim

กำลังเรียน

ดร. กฤษฎา สุดประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ
ลาศึกษาต่อ

น.ส. กวิตา บำรุงรักษ์

Lulea University of Technology

ออกจากโครงการ

ดร. กวีญา สินธารา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กัญญา บุญใจรัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย จตุพร นามบุปผา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จันจิรา รุจิรวณิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. จันทนี มโนน้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จิรวัฒน์ ดำแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ฉลองรัตน์ โนรี

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฉัตร ปณิธิพงศ์วุฒิ(สุขะมงคล)

University of North Texas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชนิดา พวงพิลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์

Massachusetts Institute of Technology

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ชลิดา นครชัย/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

นาย ชวรัช โรจนประเสริฐ

University of Texas at Austin

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชัชมนต์ (สินีนาถ) ศิริโสภณาภรณ์

Universite de Picardie, France

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ชัยณรงค์ รักธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชาญ ลออวรเกียรติ

University of Colorado at Denver

ออกจากโครงการ

ดร. ชาตรี ไสยสมบัติ

Lehigh University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินพร วงศ์วัฒนไพบูลย์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินโชติ (ชญานิน) ธีรภัคภิญโญ (โชคดีมีบุญ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชเนศ วรรณะ

มหาวิทยามหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ญาณวรรณ วงศ์ไชย

University of Connecticut

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐาปนนท์ เศรษฐีวรฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

นาย ฐาปนิค ก้องพรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐปพน สราญรมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ณัฐพงษ์ เกิดอยู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ดนิตา(ปิยะมาศ) ชื่นอารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. ดวงนภา ก่อวนิช

Utrecht University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ติชิลา พัชรดำรงกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทศพร ทองจันทึก

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ธงชัย ศิรกุล

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ธนวิทย์ จีรุพันธ์

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ธนิสรา จันทร์สกุล

Harvard University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ธารา เฉลิมทรงศักดิ์

California Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธิติ เตชธนพัฒน์

Harvard University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธิติกร บุญคุ้ม

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธิติพงษ์ เกษกราน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธีระชัย ตั้งคำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. นคร เนียมนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. นรวีร์ กาญจนวตี

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. นิศาชล เนื่องจำนงค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. นิสรา สิรสุนทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. นิสา วงศ์สมิตกุล

University Hospital of Jena

ออกจากโครงการ

ดร. นีรนุช ภู่สันติ

Aston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นุชนาฎ สัตยากวี

Institul National Des Science Appliauees de Lyon

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. บวร คูหิรัญ

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. บัณฑิตา ฉัตรเท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. บัวขาว หงษาชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. บุปผา เพชรรัตน์ (ผ่องศรี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล

Harvard University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปรัชญา สนิท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปฤณ จำเริญพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปองคุณ มณีศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปัญญณี ธีระวัฒนสุข

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ

Duke University Mid Semester Grade Mailer

ออกจากโครงการ

ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง

University College London (UCL)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พงศ์พล เรือนคง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พงศ์อินทร์ อินทฤทธิ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พนิตย์ ผิวสลิด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. พรทิพย์ คำหล้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พรทิพย์ สีมา

Ruhr-Universitat Bochum

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. พรรณี ลีลาดี

Johns Hopkins University

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

นาย พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พาวินี กลางท่าไค่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พิชญะ สิทธีอมร

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิชญ์กิตติ บรรณางกูร

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิมลพรรณ ส้มเพ็ชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์

University of Syvaskyla

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฟาริดา จำจด

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภัณฑิลา (สลิสา) อุดร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภาคภูมิ อรชร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภาสิต หงษ์ทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ภูมริน เกลี้ยงกลม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. มนัญญา ยังประภากร

Stanford University

ออกจากโครงการ

นาย ยศเวท สิริจามร

Leiden University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย รัชนิกร กุมรัมยะกุล(กุมรัมย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย รัฐนนท์ สันติวิชช์

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

น.ส. ลักษณ์คณา ดิษฐ์ขุนทด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วรมย์ญลิน (อุดมศักดิ์) ทิพย์มณี

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. วรรณพร ปิ่นสำอางค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณรวี จิระวารี

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. วรศักดิ์ เพชรวโรทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์

University of Kansas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม(หน่อแก้ว)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

University at Buffalo

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิทวัฒน์ ตันติศิริโรจน์

Carnegie Mellon University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. วิทัศน์ ฝักเจริญผล

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
[12  >>