รุ่นที่ 16

ดร. กนกวรรณ ตาลดี

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กฤติยา ทองคุ้ม

University of Hohenheim

กำลังเรียน

ดร. กฤษฎา สุดประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

น.ส. กวิตา บำรุงรักษ์

Lulea University of Technology

ออกจากโครงการ

ดร. กวีญา สินธารา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กัญญา บุญใจรัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย จตุพร นามบุปผา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จันจิรา รุจิรวณิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จันทนี มโนน้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จิรวัฒน์ ดำแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ฉลองรัตน์ โนรี

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฉัตร ปณิธิพงศ์วุฒิ(สุขะมงคล)

University of North Texas

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชญานิน(ชญานิน) โชคดีมีบุญ(โชคดีมีบุญ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชนิดา พวงพิลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์

Massachusetts Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชลิดา นครชัย/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

นาย ชวรัช โรจนประเสริฐ

University of Texas at Austin

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชัชมนต์ (สินีนาถ) ศิริโสภณาภรณ์

Universite de Picardie, France

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชัยณรงค์ รักธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชาญ ลออวรเกียรติ

University of Colorado at Denver

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชาตรี ไสยสมบัติ

Lehigh University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชินพร วงศ์วัฒนไพบูลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย ชเนศ แซ่เตาะ

มหาวิทยามหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ญาณวรรณ วงศ์ไชย

University of Connecticut

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐาปนนท์ เศรษฐีวรฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

นาย ฐาปนิค ก้องพรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐปพน สราญรมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงษ์ เกิดอยู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ดนิตา(ปิยะมาศ) ชื่นอารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. ดวงนภา ก่อวนิช

Utrecht University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ติชิลา พัชรดำรงกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

ดร. ทศพร ทองจันทึก

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ธงชัย ศิรกุล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธนวิทย์ จีรุพันธ์

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธนิสรา จันทร์สกุล

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธารา เฉลิมทรงศักดิ์

California Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธิติ เตชธนพัฒน์

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธิติกร บุญคุ้ม

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา

นาย ธิติพงษ์ เกษกราน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธีระชัย ตั้งคำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. นคร เนียมนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. นรวีร์ กาญจนวตี

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. นิศาชล เนื่องจำนงค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. นิสรา สิรสุนทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. นิสา วงศ์สมิตกุล

University Hospital of Jena

ออกจากโครงการ

ดร. นีรนุช ภู่สันติ

Aston University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นุชนาฎ สัตยากวี

Institul National Des Science Appliauees de Lyon

สำเร็จการศึกษา

ดร. บวร คูหิรัญ

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. บัณฑิตา ฉัตรเท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. บัวขาว หงษาชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. บุปผา เพชรรัตน์ (ผ่องศรี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

นาย ปรัชญา สนิท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปฤณ จำเริญพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปองคุณ มณีศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปัญญณี ธีระวัฒนสุข

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ

Duke University Mid Semester Grade Mailer

สำเร็จการศึกษา

ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง

University College London (UCL)

สำเร็จการศึกษา

ดร. พงศ์พล เรือนคง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย พงศ์อินทร์ อินทฤทธิ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พนิตย์ ผิวสลิด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. พรทิพย์ คำหล้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พรทิพย์ สีมา

Ruhr-Universitat Bochum

สำเร็จการศึกษา

ดร. พรรณี ลีลาดี

Johns Hopkins University

สำเร็จการศึกษา

นาย พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พาวินี กลางท่าไค่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พิชญะ สิทธีอมร

University of Virginia

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิชญ์กิตติ บรรณางกูร

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิมลพรรณ ส้มเพ็ชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. พีรพงศ์ ยศประยูรศักดิ์

University of Syvaskyla

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฟาริดา จำจด

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

Curtin University of Technology

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภัณฑิลา (สลิสา) อุดร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย ภาคภูมิ อรชร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย ภาสิต หงษ์ทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ภูมริน เกลี้ยงกลม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

University of Durham

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

น.ส. มนัญญา ยังประภากร

Stanford University

ออกจากโครงการ

นาย ยศเวท สิริจามร

Leiden University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

นาย รัชนิกร กุมรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา

นาย รัฐนนท์ สันติวิชช์

University Grenoble Alpes

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ลักษณ์คณา ดิษฐ์ขุนทด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วรมย์ญลิน (อุดมศักดิ์) ทิพย์มณี

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. วรรณพร ปิ่นสำอางค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณรวี จิระวารี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. วรศักดิ์ เพชรวโรทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์

University of Kansas

สำเร็จการศึกษา

ดร. วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ

Stanford University

สำเร็จการศึกษา

ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม(หน่อแก้ว)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

University at Buffalo

สำเร็จการศึกษา

นาย วิทวัฒน์ ตันติศิริโรจน์

Carnegie Mellon University

สำเร็จการศึกษา

ดร. วิทัศน์ ฝักเจริญผล

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
[12  >>