รุ่นที่ 15

ดร. กนกพร(ธนภร) จันทนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. กฤตภาส(ชลายุทธ) วงค์มา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กฤษดา กิตติมานะพันธ์

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ดร. กัลยา ประไพนพ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กัลยาณี คงชูศรี

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์

Carnegie Mellon University

สำเร็จการศึกษา

ดร. จักรพันธุ์ เนรังษี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิตตรียา ตันสกุล

University of California at Santa Cruz

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิตนภา ศิริรักษ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย จุฑากร ภู่ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชยาภา ดารายน

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชวรัตน์ ศิริวงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย ชานนท์ ลิมทโรภาส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ฐิติกา กิจพิพิธ

Flinders University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณรงค์ศักดิ์ อารยะเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ณัฐพงศ์ ชินธเนศ

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย ณัฐพล พรมแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดวงเดือน ไชยเวช

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ดุสิต บุญมีก่ำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ทมะ(ปริญญา) ดวงนามล

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

กำลังเรียน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

Western Michigan University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาง ทรรศนพรรณ สุขสมปอง (เลิศสุชาตวนิช)

Cornell University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ทศพล ธนนาทธนะชน

University of Washington

ออกจากโครงการ

ดร. ธนธม ไชยลังการณ์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนะพงษ์ พิมพ์เสน

University of Chinese Academy of Sciences

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธราธร ริมชลา

Massachusetts Institute of Technology

ออกจากโครงการ

น.ส. ธิดารัตน์ กุณะวงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย นคร ประดิษฐ์

The State University of New Jersey

กำลังเรียน

นาย นพพงษ์ สิรินนท์ธนชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นพรัตน์ เปลี่ยนมณี (จิตติสรสกุล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. นวพร วินยเวคิน

Harvard University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นวพร เมืองมา

Massachusetts Institute of Technology

พักการศึกษา

น.ส. นารีรัตน์ วิสิทธิ์ศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. นำพล อินสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

นาย นิธิพนธ์ พุทธรักษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว

University of Illinois at Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ปรมิตา พันธ์วงศ์

University of York

สำเร็จการศึกษา

ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. ปรียานุช ดวงละออ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ปิติ องค์มงคลกุล

California Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

นาย ผนวกเดช สุวรรณทัต

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร

มหาวิทยามหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พรราษฎร์ เรืองโรจน์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย พฤฒิพงศ์ แพอ่อน

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พลชาติ โชติการ

University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พวงผกา ดำรัตนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

University des Sciences et Technologies de Lille 1

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์

Trinity College Dublin

กำลังเรียน

ดร. พีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ภานุ สำอางค์

University of Michigan at Ann-Arbor

กำลังเรียน

นาย มติพล ตั้งมติธรรม

Michigan Technological University

พักการศึกษา

ดร. มนฤดี เลี้ยงรักษา

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ยุทธพงศ์ พงศ์บุญชู

Max Planck Institute of Immunobiology

postdoc

ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Freie Universitat Berlin

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศมี สิทธิขันแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

น.ส. ริชาพรรณ ชูแกล้ว

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. รุ่งรัตน์ วัดตาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ลลิลทิพย์ หอเจริญ

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วัชระ ขันธวิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วัฒนา ตันมิ่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วันดี วัฒพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา กาญจนภูษากิจ

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย วิทยา พิมพ์ดา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย วิทย์วศิน(ไกรเทพ) หอมทรัพย์

The University of New South Wales

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิภู กุตะนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิยะดา หาญชนะ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย วุฒิพงษ์ โต้งกระโทก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิวิมล จันทร์สุเทพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ศิริวรรณ บุญมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ศิวัชญ์ สลิลรัตน์

Freie University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. ศุภจิต สระเพชร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สมมิตร ใจกัณฑ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมหวัง คุรุศาสตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย สมาน คันธรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
[12  >>