รุ่นที่ 14

น.ส. กสมา โชติกมณิย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย กัมปนาท เหมพัฒน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. กาญจนา ศิวเลิศพร

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาง กาญจนา หงษ์ทอง (เวียงนนท์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. กานดารัตน์ ล้ำจุมจัง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. การุณย์ สาดอ่อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
รอบรรจุ

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คณิต มุกดาใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. คมสัน เทียนสมจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. จิรกานต์ นันแก้ว

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จีรภัทร นุตริยะ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จุฑานัฎ แก้วบำรุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฉัตรนภา ทองประชุม

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

Louisiana State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.,NRCT)

ดร. ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. ฐิติกาญจน์ เอี่ยมสอาด

ออกจากโครงการ

ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข

Purdue University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ณวงศ์ บุนนาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ

Vanderbilt University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

Iowa State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณิชา ทนธะเสน

University of Stuttgart

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ทรงคุณ บุญชัยสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร

University of Wurzburg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ทิพย์วิมล ชุมภูกาวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ดร. ธนัญญา เสาวภาคย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนานุวัติ สุยุพร (อกนิษฐ์กุล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธนิกานต์ อุดมชโลทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนิต ขมสนิท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส. ธัญญา เจริญวิกรัยสกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธิดารัตน์ หวังคำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส. ธิดารัตน์ โชติขันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. นพรัตน์ สระแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นพรัตน์ ใจฟอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย นรากรณ์ แก้วขาว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย นรินทร์ ศรีสว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นฤมล ผิวเผื่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

London School of Economics and Political Science (LSE)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นิติ มั่นเข็มทอง

University Texas at EL Paso

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นิรานี บินนิมะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. นิสา ศรีจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. บุญฑริกา กาญจนบุษย์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. บุญรอด ยุทธานันท์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร

Queens University Belfast

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ปณัฐดา ปานเพ็ชร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ประจักษ์ ศรีประจันทร์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปริวัฒน์ เดชวิศิษฎ์สกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ปัทมา สายสหะ

University of Groningen

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ปัลลพ เอกรัตน์เจริญชัย

University of Oxford

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ปิยพงษ์ เชนร้าย

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ปิยมาภรณ์ อุตมัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปุพผา เบญจเทวัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ผ่องพรรณ ทานาค

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร ฐิตโชติ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

University of Southern Denmark

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. พนิชากรณ์ ใจยงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. พรชนก สมคะเน

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพรรณ กสิเสรีวงศ์

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. พรศรี เจริญพานิช

Marburg University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พริม พลันสังเกตุ

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. พร้อมสิน มาศรีนวล

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย พานินทร์ ชมรูปสวย

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พิเชฐ นุ่นโต

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. พีรดา ยิ่งยวด

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ภวิกา เฮงอาภรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ภาณี ทรัพย์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
โรงงานยาสูบ

ดร. ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาง ภาวิไล ฮอล์มาร์ค (ชิณวังโส)

University of Houston

ออกจากโครงการ

ดร. มนตรี มณีภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา

ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข

Arizona State University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. รัชนีกร พิลาสมบัติ

Queens University Belfast

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. รัตนา รุ่งศิริสกุล

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. ราชวารีรัช พิชัยกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. รุจี หล่อพิทยาเลิศนภา

Nanyang Technological University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย วรภพ สีถัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณ์กวี เนติกำจร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วราภรณ์ จาตนิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. วศินี อัศวเสรีเลิศ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

Heriot - Watt University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วัชรศักดิ์ หล้าบุตรศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย วัชระ เทพารส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิฑูรย์ (ชัยศักดิ์เลิศ)

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วันเพ็ญ นาเกลือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วาสินี พงษ์ประยูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิจิตรา วิเชียรศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. วิลาวัลย์ วิวัฒนทีปะ

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ
[12  >>