รุ่นที่ 14

น.ส. กสมา โชติกมณิย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย กัมปนาท เหมพัฒน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. กาญจนา ศิวเลิศพร

Cardiff University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. กาญจนา เวียงนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. กานดารัตน์ ล้ำจุมจัง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. การุณย์ สาดอ่อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

ดร. คณิต มุกดาใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. คมสัน เทียนสมจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิรกานต์ นันแก้ว

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จีรภัทร นุตริยะ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

นาย จุฑานัฎ แก้วบำรุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฉัตรนภา ทองประชุม

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

Louisiana State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชุตินันท์ เจริญชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.,NRCT)

ดร. ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

น.ส. ฐิติกาญจน์ เอี่ยมสอาด

ออกจากโครงการ

ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณวงศ์ บุนนาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ

Vanderbilt University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

Iowa State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ณิชา ทนธะเสน

University of Stuttgart

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ทรงคุณ บุญชัยสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร

University of Wurzburg

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ทิพย์วิมล ชุมภูกาวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ดร. ธนัญญา เสาวภาคย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ธนานุวัติ สุยุพร (อกนิษฐ์กุล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

ดร. ธนิกานต์ อุดมชโลทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนิต ขมสนิท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส. ธัญญา เจริญวิกรัยสกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธิดารัตน์ หวังคำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส. ธิดารัตน์ โชติขันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. นพรัตน์ สระแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย นพรัตน์ ใจฟอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย นรากรณ์ แก้วขาว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย นรินทร์ ศรีสว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นฤทธิ์ ตรีอำนรรค

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นฤมล ผิวเผื่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

สำเร็จการศึกษา

ดร. นิติ มั่นเข็มทอง

University Texas at EL Paso

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิรานี บินนิมะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. นิสา ศรีจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. บุญฑริกา กาญจนบุษย์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. บุญรอด ยุทธานันท์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร

Queens University Belfast

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ปณัฐดา ปานเพ็ชร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ประจักษ์ ศรีประจันทร์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปริวัฒน์ เดชวิศิษฎ์สกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ปัทมา สายสหะ

University of Groningen

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ปัลลพ เอกรัตน์เจริญชัย

University of Oxford

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ปิยพงษ์ เชนร้าย

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ปิยมาภรณ์ อุตมัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปุพผา เบญจเทวัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ผ่องพรรณ ทานาค

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร ฐิตโชติ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

สำเร็จการศึกษา

ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. พนิชากรณ์ ใจยงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. พรชนก สมคะเน

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพรรณ กสิเสรีวงศ์

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. พรศรี เจริญพานิช

Marburg University

สำเร็จการศึกษา

ดร. พริม พลันสังเกตุ

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา

ดร. พร้อมสิน มาศรีนวล

Osaka University

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย พานินทร์ ชมรูปสวย

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พิเชฐ นุ่นโต

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. พีรดา ยิ่งยวด

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ภวิกา เฮงอาภรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ภาณี ทรัพย์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
โรงงานยาสูบ

ดร. ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ภาวิไล ชิณวังโส

University of Houston

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. มนตรี มณีภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา

ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข

Arizona State University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. รัชนีกร พิลาสมบัติ

Queens University Belfast

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. รัตนา รุ่งศิริสกุล

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. ราชวารีรัช พิชัยกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. รุจี หล่อพิทยาเลิศนภา

Nanyang Technological University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย วรภพ สีถัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณ์กวี เนติกำจร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วราภรณ์ จาตนิล

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. วศินี อัศวเสรีเลิศ

University of Wisconsin-Madison

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

Heriot - Watt University

สำเร็จการศึกษา

นาย วัชรศักดิ์ หล้าบุตรศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย วัชระ เทพารส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วันวิสาข์ ชัยศักดิ์เลิศ

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วันเพ็ญ นาเกลือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วาสินี พงษ์ประยูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วิจิตรา วิเชียรศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. วิลาวัลย์ วิวัฒนทีปะ

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ
[12  >>