รุ่นที่ 13

น.ส. กนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย กฤตพล รัตนมนตรี

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กฤษดา ฐิตวดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. กองทิพย์ เศษวงศ์

ออกจากโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. กาญจนา น้อยวงษ์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. กาญจนา วัดละเอียด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. กาญจนา อัจฉริยจิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ดร. กิตติยา เชียร์แมน (หมวกสังข์)

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กีรติ มณีสาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร

University of California, Irvine

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. คเณศ วงษ์ระวี

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จตุรภัทร อุ่นอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จำนงศักดิ์ จันทมนตรี

Purdue University

ออกจากโครงการ

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จิราภรณ์ เปลี่ยนศิริชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ฉัตรชัย นราวิสุทธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ผศ. ดร. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ชวกิจ แก้วชูเสน

ร.ร.ศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย ชัยพัชร์ อวยชัยรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ชัยวัฒน์ (สุเชษฐ) เต็งศิริวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

น.ส. ชุติมา วิชชุรังษี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ชูชัย เนตรธุวกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ฐากูร ดุรงค์ภินนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ฐาปนพงศ์ เปรมปรีวรรณ

University of Hannover

ออกจากโครงการ

ดร. ณรงค์ จันทร์เล็ก

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณะเรศร์ ขอไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ตามใจ สิริขจรวลี (แซ่หลี)

Ritsumeikan University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ตีรณัตน์ เพ็งอุบล

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ทรงศักดิ์ พลานนท์

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ทิฐิวัฒน์ เมชฌ (บุญยก)

Hokkaido University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นพดล อุภาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย นราธิป ประดิษฐ์ผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ

University of Louis Pasteur

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นวภรณ์ สงวนตระกูล

Purdue University

ออกจากโครงการ

นาย นิคม แสนขุรัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. นิตยา อัมรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. นิยม โฮ่งสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บัญชา อธิเบญญากุล (พิมลเศรษฐ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย บุญฤทธิ์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ปกรณ์ วรรธนะอมร

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ปรันต์ จันทนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. ปริญญา น้อยสา

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. ปรียา กรูนวอลด์ (จิรัฐติเจริญ)

University of Wisconsin-Madison

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย ปวิชาติ บุญเรือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ปิยะดา จันทวงศ์

University of California, Riverside

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พจมาลย์ บุญญถาวร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
องค์การเภสัชกรรม

นาย พรชัย เรืองหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. พรเพ็ญ จันทสิทธิ์

University Claude Bernard Lyon 1

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
พิพิธภัณฑ์สิรินธร

นาย พลกฤษณ์ จรเจนเกียรติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต (วุฒิเจริญมงคล)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย พันธ์วศิน โฉมยงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. พิชญา อินทรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พิเชษฐ์ เกษรบัวทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย พีรยสถ์ สมจินดา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ภัทรนา แซ่จิว

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ภัทรพร โกนิล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ภัทรภูมิ แสงโพลง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ภัทรอร (จงสัจจา) หาวนพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. ภาณุวัฒน์ ผดุงรส

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย มนต์ชัย นิ่มสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ระพี โกศัลวิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. รักสกุล แก่นเรณู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
รอบรรจุ

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรวุฒิ มรรคเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรินทร ศรีทะวงศ์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรุต ธรรมวิชัย

Marquette University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมกำลังพลทหารอากาศ

นาย วศิน ลิ้มธัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. วัฒนชัย ล้นทม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิชชา อิ่มอร่าม

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. วิทยา เงินแท้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย วิวัฒน์ นวลสิงห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วีรกัญญา มณีประกรณ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วีรวัลย์ บุญเสน่ห์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย วุฒิคม วนรัฐิกาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นาย ศราวุธ เนตรน้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิธร รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ศิริรัตน์ กุมาร

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ศิริลักษณ์ สัตยสมิทสถิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ศุภมิตร อาวรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สนธยา นุ่มท้วม

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สมชาย จินดามณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมภพ พัดจาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่

ดร. สรียา บุรีแก้ว

Kyoto University

ออกจากโครงการ

ดร. สันติ ทาเสนา

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สาธิตา ตปนียากร

Universität Hildesheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สายรุ้ง เมืองพิล

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[12  >>