รุ่นที่ 13

น.ส. กนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย กฤตพล รัตนมนตรี

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กฤษดา ฐิตวดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. กองทิพย์ เศษวงศ์

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. กาญจนา น้อยวงษ์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. กาญจนา วัดละเอียด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. กาญจนา อัจฉริยจิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ดร. กิตติยา หมวกสังข์

The University of New South Wales

สำเร็จการศึกษา

ดร. กีรติ มณีสาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

ดร. ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร

University of California, Irvine

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. คเณศ วงษ์ระวี

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

นาย จตุรภัทร อุ่นอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จำนงศักดิ์ จันทมนตรี

Purdue University

ออกจากโครงการ

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จิราภรณ์ เปลี่ยนศิริชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. จีรายุ ทองดอนเอ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นาย ฉัตรชัย นราวิสุทธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ชวกิจ แก้วชูเสน

ร.ร.ศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย ชัยพัชร์ อวยชัยรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ชัยวัฒน์ (สุเชษฐ) เต็งศิริวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

น.ส. ชุติมา วิชชุรังษี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ชูชัย เนตรธุวกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ฐากูร ดุรงค์ภินนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ฐาปนพงศ์ เปรมปรีวรรณ

University of Hannover

ออกจากโครงการ

ดร. ณรงค์ จันทร์เล็ก

The University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

นาย ณะเรศร์ ขอไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

สำเร็จการศึกษา

นาย ตามใจ สิริขจรวลี (แซ่หลี)

Ritsumeikan University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ตีรณัตน์ เพ็งอุบล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ทรงศักดิ์ พลานนท์

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

นาย ทิฐิวัฒน์ เมชฌ (บุญยก)

Hokkaido University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ธนพิพัฒน์ วรฤทธิ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นพดล อุภาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย นราธิป ประดิษฐ์ผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ

University of Louis Pasteur

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นวภรณ์ สงวนตระกูล

Purdue University

ออกจากโครงการ

นาย นิคม แสนขุรัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. นิตยา อัมรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. นิยม โฮ่งสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. บัญชา อธิเบญญากุล (พิมลเศรษฐ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย บุญฤทธิ์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ปกรณ์ วรรธนะอมร

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ปรันต์ จันทนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. ปริญญา น้อยสา

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. ปรียา กรูนวอลด์ (จิรัฐติเจริญ)

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย ปวิชาติ บุญเรือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ปิยะดา จันทวงศ์

สำเร็จการศึกษา

ดร. พจมาลย์ บุญญถาวร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
องค์การเภสัชกรรม

นาย พรชัย เรืองหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. พรเพ็ญ จันทสิทธิ์

University Claude Bernard Lyon 1

ปฎิบัติงาน
พิพิธภัณฑ์สิรินธร

นาย พลกฤษณ์ จรเจนเกียรติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย พันธ์วศิน โฉมยงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. พิชญา อินทรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พิเชษฐ์ เกษรบัวทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย พีรยสถ์ สมจินดา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภัทรนา แซ่จิว

University of Pittsburgh

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ภัทรพร โกนิล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ภัทรภูมิ แสงโพลง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ภัทรอร (จงสัจจา) หาวนพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ภาณุวัฒน์ ผดุงรส

Purdue University

สำเร็จการศึกษา

นาย มนต์ชัย นิ่มสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. ระพี โกศัลวิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. รักสกุล แก่นเรณู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรวุฒิ มรรคเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรินทร ศรีทะวงศ์

The Graduate University for Advance Studies

สำเร็จการศึกษา

ดร. วรุต ธรรมวิชัย

Marquette University

สำเร็จการศึกษา
กรมกำลังพลทหารอากาศ

นาย วศิน ลิ้มธัญลักษณ์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฎิบัติงาน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. วัฒนชัย ล้นทม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิชชา อิ่มอร่าม

University of Florida

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. วิทยา เงินแท้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย วิวัฒน์ นวลสิงห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. วีรกัญญา มณีประกรณ์

The University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วีรวัลย์ บุญเสน่ห์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย วุฒิคม วนรัฐิกาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

University of Bern

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นาย ศราวุธ เนตรน้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิธร รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ศิริรัตน์ กุมาร

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ศิริลักษณ์ สัตยสมิทสถิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

นาย ศุภมิตร อาวรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สนธยา นุ่มท้วม

สำเร็จการศึกษา

นาย สมชาย จินดามณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมภพ พัดจาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่

ดร. สรียา บุรีแก้ว

Kyoto University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สันติ ทาเสนา

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สาธิตา ตปนียากร

Universität Hildesheim

สำเร็จการศึกษา

ดร. สายรุ้ง เมืองพิล

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[12  >>