รุ่นที่ 12

ดร. กฤติกา แก้วจำนง

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย กฤษฎา กิตติโกวิทธนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. กัญญ์ณณัฏฐ์ (กนกนุช) แจ่มศรี

University of Colorado at Denver

สำเร็จการศึกษา

นาย กานต์ธวัช ประยูรสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กิตติพงษ์ ตันติสันติสม

Univeristy of Tuebingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. กิติพร พลายมาศ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. จงจิต ดวงมาลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. จตุพร ทองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จริยากร แจ้งใจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย จักรี นันทดิลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จินตนา เจือตี๋

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย จิรนาท โพธิ์จันทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ ภิรมจิตรผ่อง

University of Cambridge

ออกจากโครงการ

ดร. จุฑารัตน์ คงสอน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. จุลลดา เหล่าถาวรกิจกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ฉกาจ บริบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. ฉันทนา เคนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส. ชนัดดา (อมรรัตน์) ภวชโลทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

ดร. ชัชวาล ปานรักษา

University of Maryland

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชัยวัฒน์ ประเวศทองโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์

The University of Utah

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชำนาญ สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ชุตินธร พันธ์วงศ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. ฐิติวรรณ คันทะชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฏยา สมจิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. ณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงพร วนาพรรณ์

Purdue University

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงพร เครสปี้ (เยี่ยมสวัสดิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ธิดารัตน์ เปลี่ยนพานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ธีรนุช สืบเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. ธีรพร สุธีวงศ์

Cornell University

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีระ ธีระเวชวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธีระพงษ์ โกติรัมย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นพพล คำฟู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. นพมาศ ถาวรวงษ์

Freie University

ออกจากโครงการ

น.ส. นริศรา ห้าวหาญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. นริศร์ บาลทิพย์

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร. นัทธี สุรีย์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. นันทนิจ จารุเศรณีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย บุญช่วย สุนทรวรจิต (โคตะวงศ์)

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ประสบสุข สุขโข

ออกจากโครงการ

น.ส. ปาริชาติ แก้วสิงห์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ปิติพล มีมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ปิยวัชช นิติกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พงศธร กล่อมสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นาย พัชรพงษ์ เวียงนาค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. พิชชานันท์ ธีเศรษฐ์โศภน (ชไมพร อนุเอกจิตร)

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา

นาย พิชัย ภูมิสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พิมพ์เพ็ญ เจริญ

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พีรยา เอกจริยาวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มณีรัตน์ พิชิดรณชัย

Freie University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนสิการ ธรรมวงศ์

Iwate University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. มีนา ปทุมสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

น.ส. ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ยูซุฟ เจะบ่าว

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. รจนา คุณเจริญจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รัตมา โพธิศรี

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. รุจิรา ทิศารัมย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วธิพร เย็นฉ่ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย วรกฤษณ์ ศรีรัตนผล

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

ออกจากโครงการ

น.ส. วราภรณ์ คันธฐากูร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. วัชรพงศ์ ศรีแสง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. วัชรพล พิมพ์เสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วัชรวดี หนูหอม

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วัชระ เตียทะสินธ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย วันวิวัฒน์ หล่อวิจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย วิญญู แสงทอง

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิทูลย์ บุญศร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิลาสินี ศรีพรหม

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย วีรชน แสนพรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. วีระชัย สาระคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วุฒิไกร บุษยาพร

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศศิมา อินทนะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริกัญญา จึงธนวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ศุภลักษณ์ โพธิ

Universidad de Sevilla

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศุภวรรณ คลี่ขจาย

Lehigh University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ศุภสิริ ผลวงษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย สำเริง เจียมศักดิ์

ออกจากโครงการ

ดร. สินีนาฏ ศรีมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. สุกัญญา ประกอบธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. สุดธิดา แสงยนต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมควบคุมโรค

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุธาสินี สมยง

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. สุนทร จรรยาวดี

University of Southampton

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. สุนิษา วิระนนท์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. สุปรีด์ พินิจสุนทร

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. สุพรรษา สวามิภักดิ์

Max Planck Institute of Immunobiology

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ

University of Louisiana at Lafayette

ออกจากโครงการ

ดร. สุริษา สุวรรณรังษี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

นาย สุวิทย์ คงภักดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อธิคม มาน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
[12  >>