รุ่นที่ 11

ดร. กนกกาญจน์ แซ่จึง

University of Southern California

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

น.ส. กนกวรรณ นนทพจน์

University of Louisiana at Lafayette

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กมลนารี ลายคราม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. กมลพร นาคปฐมกุล(กลับพงศ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

ผศ. ดร. กมลหทัย พูลพงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. กรธัช(สุริยา) อุ่นนันกาศ

University of Wollongong

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กฤษฎา สุขทิศ

Nanyang Technological University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. กันนาพร พู่พุฒ

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กาญจนา พนาราม

University of Texas, Arlington

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
รอบรรจุ

นาย การันต์ บ่อบัวทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. กิฐิกุล บุญคมรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย กิตติศักดิ์ อภิญญาเมธากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

Mississippi State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ดร. คำสิงห์ นนเลาพล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. คเชนทร์ แดงอุดม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. งามตา ธรรมวัฒนะ

University of Wollongong

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จงดี ธรรมเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย จตุพร คำปัญโญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. จตุพล คำปวนสาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. จิตรวดี คมเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. จิตราภรณ์ ฟักโสภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. จิตาภา สำราญจิตต์

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์ (ปิยะพงษ์กุล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์(โยจินา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. จุฑาธิป อาชาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ชลิตา ธัญญะคุปต์

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย ชาญวิทย์ คำเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ชาญวิทย์ เรืองเฉลิมวงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ฌีวาตรา (ชุติมา) ตาลชัย

Columbia University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธิ์

University of Kansas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ธาดา แก้วประเสริฐ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. ธีราพร ทิมทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นฤพล อินทะสันตา

University of Masachusetts

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. นัฐดา ยีสมัน (จิเบ็ญจะ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย นัฐพล วัฒนสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. นิวัฒน์ นิ่งนึก

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. บัญญัติ เล็กประเสริฐ

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ประครอง คำมั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ประยุทธ เยาว์นันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ปรารถนา สมาศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. ปวีณา ไตรเพิ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ปาริชาติ ลาภเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. ปิณิดา ลีลพนัง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ปิติ พานิชายุนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร. ปิติพร ฉิมสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นาย ปิยะ ตันติสิระ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. พรทิพย์ ป้องชาลี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. พรพิมล วงศ์ธิดา

Mayo Graduate school

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ (ธมนวรรณ)

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. พัชรี ปรีดาสุริยะชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พิทักษ์ ส่งศรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. พิมพา สร้อยสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

น.ส. ภารดี กล่อมดี (วิภาสิริ ทิวสมบุญ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ภาวิต พุฒประเสริฐ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. มงคล บัวใหญ่รักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มนพิชา ศรีสะอาด

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย มนสิทธิ์ กฤตมโนรถ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มยุรี ห้าวสุด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. มรกต แก้วเพชร

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. มารุต เฟื่องอาวรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ. ดร. ยศนันต์ มีมาก

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ยุพเยาว์ คบพิมาย

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส. รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย รวี ศิริธรรมวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ (บุณยัษฐิติ)

เมโยคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์มินนิโซตา

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

ผศ. ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. รุ่งอรุณ สุจจชารี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. วนิดา ทรัพย์วิไลพร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ

University of Potsdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. วรรณสิริ วรรณรัตน์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย วัชรินทร์ บุญฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วันดี ตีระสหกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. วัลย์ชัย พรมโนภาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วาสนา คนใหญ่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. วินัย เอี้ยวสุวรรณ

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย วิศิษฎ์ อินทมาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย วุฒินันทน์ แวมามะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิกานต์ นิรันตรานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ศิริพล ตันพันตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ศุภราภรณ์ สุบงกช

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. สยาม ภพลือชัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส. สายฝน ทรงอาษา

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. สายฝน สิทธิมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย สิริชัย ลาวัณย์วิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สุขุมาล สาริกะวณิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุคนธ์ทิพย์ บุญวงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นาย สุธี ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. สุพัตรา กสิกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. สุภาพ เกิดแสง

University of Southern California

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. สุภาภรณ์ กสิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สุภาวดี ชนะพาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
[12  >>