รุ่นที่ 10

ดร. กนกขวัญ ชัยเชิดสกุล

University of Texas at Austin

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

น.ส. กนกทิพย์ ศรีสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย กฤษฎา ทองบรรจบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล

University of Minnesota

สำเร็จการศึกษา
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ผศ. ดร. กำธร ไชยลึก

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย คณิฌา สาอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย คำรัตน์ บุญยรัตนกลิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. จตุรงค์ สุภาพพร้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. จริยา ร่มสายหยุด

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย จักร์ อินแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. จินตนา นามมูลน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จินตนา ยืนยงวัฒนากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จินตวัฒน์ วงษ์สง่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิรภรณ์ แวงอาจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ

Massachusetts Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ชาติเฉลิม รักษากุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ชุลีกร โชติสุวรรณ

University of Alabama

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. ดารินทร์ ม่วงไทย

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ตฤณ อินทรประสงค์

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นาย ทรงวุฒิ นิรัญศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
กรมการพลังงานทหาร

ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

University of York

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ทิพย์ภาภรณ์ อึ้งรัศมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธิดาพร ศุภภากร

Missouri University of Science and Technology

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ธีรชัย คุณโทถม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาย นพดล สุนทรกระจ่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล

University of Maryland at college Park

สำเร็จการศึกษา

นาย นิมิตร กิมประพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นิรัตยา คำเสมานันทน์(คำเสม)

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร. บุญเสฐียร บุญสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ปณิธาน สุขพลาดิสัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ประจักร์ อิ่นแก้ว

Texas Tech University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส. ปัทมาพร อัศวโยธิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร สวนแสน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพิมล ศรีเพชร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. พลพิบูล สตางค์พุฒิ

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

น.ส. พัชรินทร์ ตระกูลศิริศักดิ์

University of Louisiana at Lafayette

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

University of Colorado at Denver

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. พุทธรักษา อิสรคัมภีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ

University of Liverpool

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. มาริสา พลพวก

Washington University in St.Louis

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. รัชดาวรรณ กระจายแสง

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ลำพูน ศิวะพรประสงค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณพร สรรประเสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช

University of Arizona

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย วัชรินทร์ พานิล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา พิมทอง

University of Munster

สำเร็จการศึกษา

นาย วิษณุ ช้อยช่างทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ศรัณยู วงศ์ปทุมสุนทร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ศิรประภา สัญชาตเจตน์

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผศ. ดร. ศิวรัตน์ บุณยรัตนกลิน

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ศุภชัย ศรีสงวน

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. สมัคร์ พิมานแพง

University of Scranton

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย สมเกียรติ แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. สมเจตน์ ชัยยะ

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. สวรรยา ศกุนตะเสฐียร

University of Nebraska-Lincoln

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สิทธิเดศ ศรีน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. สิทธิโชค อำนวยพล

Syracuse University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. สิรินญา มัจฉาชีพ

Harvard University

ออกจากโครงการ

น.ส. สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุจินต์ สุวรรณะ

University of Virginia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์

University of Florida

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สุนทรี พงศ์รักธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. สุนิตา ฉัตรแก้ว

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภาพร สวัสดิ์จุ้น

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภาภรณ์ ชาตรีโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. สุภาภรณ์ ลิขิตวิวัฒนวงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สุเมธา โพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. อนุพันธ์ เนตยานันท์

University of North Texas

สำเร็จการศึกษา

ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา

University of Colorado at Boulder

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ

The University of Utah

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. อัญชลี ศิริขจรกิจ

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. อัมรัตน์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. อิศนันท์ (สุพัฒน์) วิวัฒนรัตนบุตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม

University of Kansas

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เกษม คงนิรันดรสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์

University of Alabama

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. เดชา เสริมวิทยวงศ์

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เนริสา คุณประทุม

University of East Anglia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย เอกพจน์ กิตตินภาวิวัฒน์(บรรพบุตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. เอธัสวัฒน์ คำมณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น