รุ่นที่ 10

ดร. กนกขวัญ ชัยเชิดสกุล

University of Texas at Austin

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. กนกทิพย์ ศรีสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย กฤษฎา ทองบรรจบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล

University of Minnesota

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ผศ. ดร. กำธร ไชยลึก

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย คณิฌา สาอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย คำรัตน์ บุญยรัตนกลิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จตุรงค์ สุภาพพร้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. จริยา ร่มสายหยุด

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย จักร์ อินแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. จินตนา นามมูลน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จินตนา ยืนยงวัฒนากร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จินตวัฒน์ วงษ์สง่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิรภรณ์ แวงอาจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ชาติเฉลิม รักษากุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ชุลีกร โชติสุวรรณ

University of Alabama

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. ดารินทร์ ม่วงไทย

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ตฤณ อินทรประสงค์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นาย ทรงวุฒิ นิรัญศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมการพลังงานทหาร

ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

University of York

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. ทิพย์ภาภรณ์ อึ้งรัศมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธิดาพร ศุภภากร

Missouri University of Science and Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ธีรชัย คุณโทถม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาย นพดล สุนทรกระจ่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล

University of Maryland at college Park

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นิมิตร กิมประพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. นิรัตยา คำเสมานันทน์(คำเสม)

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร. บุญเสฐียร บุญสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ปณิธาน สุขพลาดิสัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ประจักร์ อิ่นแก้ว

Texas Tech University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส. ปัทมาพร อัศวโยธิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร สวนแสน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพิมล ศรีเพชร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. พลพิบูล สตางค์พุฒิ

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

น.ส. พัชรินทร์ ตระกูลศิริศักดิ์

University of Louisiana at Lafayette

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

รศ. ดร. พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

University of Colorado at Denver

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. พุทธรักษา อิสรคัมภีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ

University of Liverpool

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. มาริสา พลพวก

Washington University in St.Louis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. รัชดาวรรณ กระจายแสง

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ลำพูน ศิวะพรประสงค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณพร สรรประเสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช

University of Arizona

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย วัชรินทร์ พานิล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา พิมทอง

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิษณุ ช้อยช่างทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ศรัณยู วงศ์ปทุมสุนทร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ศิรประภา สัญชาตเจตน์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผศ. ดร. ศิวรัตน์ บุณยรัตนกลิน

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ศุภชัย ศรีสงวน

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. สมัคร์ พิมานแพง

University of Scranton

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย สมเกียรติ แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สมเจตน์ ชัยยะ

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สวรรยา ศกุนตะเสฐียร

University of Nebraska-Lincoln

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สิทธิเดศ ศรีน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. สิทธิโชค อำนวยพล

Syracuse University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. สิรินญา มัจฉาชีพ

Harvard University

ออกจากโครงการ

น.ส. สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุจินต์ สุวรรณะ

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุทัศชา หงส์ศรีสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. สุนทรี พงศ์รักธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. สุนิตา ฉัตรแก้ว

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภาพร สวัสดิ์จุ้น

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภาภรณ์ ชาตรีโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. สุภาภรณ์ ลิขิตวิวัฒนวงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สุเมธา โพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. อนุพันธ์ เนตยานันท์

University of North Texas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา

University of Colorado at Boulder

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ

The University of Utah

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. อัญชลี ศิริขจรกิจ

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. อัมรัตน์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. อิศนันท์ (สุพัฒน์) วิวัฒนรัตนบุตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม

University of Kansas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เกษม คงนิรันดรสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
รอบรรจุ

ดร. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์

University of Alabama

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. เดชา เสริมวิทยวงศ์

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เนริสา คุณประทุม

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย เอกพจน์ กิตตินภาวิวัฒน์(บรรพบุตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. เอธัสวัฒน์ คำมณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น