รุ่นที่ 5

ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. กิตติกร นาคประสิทธ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ขนิษฐา การะเวก

The University of Georgia

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์

Technical University Munich

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน

Kings College, London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ. ดร. ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู (คชฤทธิ์)

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย ชุมพล อังศุไพศาล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ เจริญธันวา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ คำธรรม

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ

University of Maryland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ธีรพงษ์ บัวบูชา

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. นคร ไพศาลกิตติสกุล

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย นพดล คูห์วัฒนศิลป์

ร.ร.ศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นรินทร์ ณัฐวุฒิ

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย นัฐพล โพธิ์ศรี

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นาท เสาวดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. นิปกา สุขภิรมย์

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. นิภาพร สุนทรพิทักษ์กุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. น้ำฝน คูเจริญไพศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

น.ส. ประภัตรา ศศินานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปวีณ นราเมธกุล

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ. ดร. พิเชฐ ชาวหา

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พุทธรักษา วรานุศุภากุล (วิลาสุวรรณ)

University of Massachusetts Lowell

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. ภัทร อัยรักษ์

University of Essex

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ภากร พรประเสริฐ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. มณฑิรา มณทาทอง

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. ยอดธง ใบมาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส. รัตนา บุญปกครอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. รัตนา เกียรติตันสกุล

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. รุ้งนภา ทองพูล

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. ลักษณา ดูบาส (ลิ่มสวรรค์)

Florida State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ศิริอร บุญญวนิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย ศุภชัย แซ่เฮง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สรณ อภิลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. สรัญญา เหมจินดา

University of Illinois at Urbana-Champaign

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย สิทธิชัย แซ่เล้า

ออกจากโครงการ

นาย สุจินต์ วังสุยะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สุดคะนึง ปิ่นจอม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. สุดใจ จันทวดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

Ruhr University Bochum

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย สุนทร อรอินทร์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สุนาจ บุตรดาวงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. หทัยชนก คมเม่น (วงษ์เทพ)

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ. ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม

Institul National Des Science Appliauees de Lyon

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. อภินภัส รุจิวัตร์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. อรอุมา เขียวหวาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อาคม ขัดฝั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อุดมรักษ์ บัวแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย เกรียงไกร ธนวิเชียร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. เฟื่องฟ้า อุ่นอบ

University of Louis Pasteur

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. เอมอร ไชยชมภู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ศ. ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย