รุ่นที่ 4

น.ส. กนกวรรณ บุญประกายแก้ว

The University of New South Wales

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

น.ส. กุสุมา วงศ์คชาเทวัญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ (เบญญาเธียร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. จิตรลดา เศรษฐกร

Stanford University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย จิรภัทร (ปรีดา) จันทะพงษ์

University of Iowa

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย จิรวัช วงศ์ศรีรัตนกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์

University of Sheffield

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชลดา วามสิงห์

Colorado School of Mines

สำเร็จการศึกษา

นาย ชัยรัตน์ ทุมพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกร สุคันธมาลา

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ดาราวรรณ สำราญวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ธรรมรัตน์ อารีย์

Freie Universitat Berlin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ธารา มานะงาน

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ธีรนุช บุนนาค

University of Alabama

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย นพดล กิตนะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นลินี พิสุทธิพร

James Cook University of North Queensland

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)

น.ส. นารีรัตน์ มูคใจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ปกรณ์ วรานุศุภากุล

University of Massachusetts Lowell

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปรีเปรม พัฒนมหกุล

University College London (UCL)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปานใจ ประไพพงษ์

Freie University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ปาริชาติ พรมโต

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ผศ. ดร. พรรณนิกา เนียมทรัพย์

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย พรเทพ สุวรรณโชติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ

University of Toronto

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ภาสกร ปนานนท์

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มีโชค ชูดวง

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ์

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย รณภา โพนทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย รณัย สุขประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ลักขณา หล่อตระกูล

University of Vienna

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. วนิสา สุรพิพิธ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี

University of Missoun-Kansascity

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วรากร เฮ้งปัญญา

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. วัชรินทร์ วิชิรมาลา

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์ (ทรงประกอบ)

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ. ดร. วิวัธน์ ยังดี

University of Aberdeen

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. วิศิษฐ์ แววสูงเนิน

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. ศุภกร รักใหม่

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. สมฤดี ศรีทับทิม

The University of British Columbia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ. ดร. สุพล อนันตา

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. สุรัสดา นิปริยาย

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สุรีย์ แสงเกิดทรัพย์

University of Tennessee, Knoyville.

ออกจากโครงการ

ดร. อมราวรรณ อินทศิริ

University of Louis Pasteur

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เกศิณี เหมวิเชียร

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ดร. เจษฎา สุขพิทักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. เจือทอง วรรธนะชีพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง

Columbia University in the City New York

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

University of Kent

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ. ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล