รุ่นที่ 3

ผศ. ดร. กนกวรรณ เสรีภาพ(เกิดในมงคล)

Purdue University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. จิตกร ผลโยญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย ฉัตรชัย ชุ่มจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ชัยน้อย ชาญชัยสมภพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. ชาคร ชินวงศ์อมร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฎิบัติงาน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ดร. ชุลีพร ถนอมศิลป์

University of London Queen Mary and Westfield College

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศ. ดร. ชูกิจ (สุกิจ) ลิมปิจำนงค์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์

University of Iowa

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

ผศ. ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช (แก้วจินดา)

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย ทรงกลด รียะวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นงนุช เหมืองสิน (ใจบุญ)

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. นพดล คีรีเพ็ชร

Georgia Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. นฤมล สุวรรณจันทร์ดี

University of Cincinnati

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. นันทพร ปิยะกาญจนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. นิรันดร มาแทน

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย บุญสม จินดาศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. บุรินทร์ อัศวพิภพ

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ปกาศิต พึ่งรัศมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิพัฒน์ บุณยะผลึก

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

The University of British Columbia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ปรีดาวรรณ บูรณะรุ่งเรืองกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. พงษ์ธร แซ่อุย

Loughvorough University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. พนิดา เพ็ชรสงค์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย พรณรงค์ คมวงษ์เทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์ (ตันติบรรพกุล)

University of Kentucky

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย พิศิษฐ์ ลีละพัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัทรพร โฉมวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ภาวลัย ไกรพีรพรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ภาสกร ประถมบุตร

university of missouri-kansas city

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ภาสรี เล้ากิจเจริญ

The University of Akron

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย รณฤทธิ์ สินทนะโยธิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
กองทัพเรือ

ผศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. วันชาติ ปรีชาติวงศ์

The University of Akron

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย ศราวุธ ศุทธชัย

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ศรเทพ วรรณรัตน์

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

น.ส. ศิริมาศ อิทธิศานต์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธ์

University of Nottingham

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

State University of New York

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ

Yale University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สราวุธ จันทรประเสริฐ

Royal Holloway University of London

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ. ดร. สินีนาฏ ศิริ

University of Connecticut

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุภาภรณ์ ครัดทัพ

University of Cincinnati

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุริยา ณ หนองคาย

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. อรวรรณ นวมมณีรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย เกษตร ฉิมพลี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. เชาวรีย์ เรืองวิไลทรัพย์

University of Kansas

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม

Hokkaido University

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย เผชิญ จิตเจือจุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย เพชรพล เจริญศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ (แซ่ตึ้ง)

New Mexico State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย โอภาส หมาดหลู

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ