รุ่นที่ 2

นาย กรัณย์ธร กันตังกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

ศ. ดร. กิจการ พรหมมา

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. จรัสศรี ประสงค์สุข

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ. ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์

West Virginia University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. จุรีรัตน์ ประสาร

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. จูลิน ลิคะสิริ

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ชัชวาลย์ พันธ์เดช

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ มณีสว่าง

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชาคริต ดวงใจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ชาญ เขตจตุรัส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ชาติชาย กฤตนัย (แซ่ก๊วย)

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว

Kyushu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ดรุณี บุรีภักดี ลอว์สัน

University of Tennessee, Knoyville.

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ถิรวรรณ สิตไทย

University Haute Alsace

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง

Illinois Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

นาย ธรรมนูญ หนูจักร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. บุษบา คาร์เมอร์

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์

Old Dominion University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ปาหนัน เริงสำราญ

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. พงชัย หาญยุทธนากร

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. พลังพล คงเสรี

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ภควรรณ หนองขุ่นสาร

Keele University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ภราดร ภักดีวานิช

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ภัคพงษ์ พจนารถ

Saitama Univeristy

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาง มรกต กุลธรรมโยธิน (จิวากานนท์)

University of Missruri - Columbia

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี (จิโรจน์กุล)

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ. ดร. มารินา เกตุทัต (คาร์นส์)

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย มือหามะรอปี อาบู

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. รัฐ พิชญางกูล

Michigan State University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย รุ่งโรจน์ แซ่หวุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. รุ่งโรจน์ นิลทอง

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ. ดร. วรวีร์(วิภาวี) โฮเว่น(ภูวนารถนุรักษ์)

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

Rutgers-the University of New Jersey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. วิษณุ เพชรภา

University of Central Folrida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย วิเชียร กุลสมภพ

The University of Utah

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สมบัติ สุขนิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สราวุธ โสถิพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. สาโรจ รุจิรวรรธน์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย สิทธิเดช พรมเดียมอ่อน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สุทธาธร สุวรรณรัตน์

Universitat Des Saarlandes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. สุธี วัฒนศิริเวช

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. สุพรรณี ปทุมารักษ์

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย สุริยนต์ จิตราภัณฑ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สุวภาคย์ อิ่มสมุทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมทรัพยากรธรณี

ดร. อนุชา วรรณก้อน

Kyoto Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ. ดร. อภินันท์ อุดมกิจ

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. อรทัย ผ่องจิตอำไพ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. อัชธยา สำเภาเงิน

อื่น ๆ

ออกจากโครงการ

นาย เจษฎางค์ เสาทองหลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย โสภณ พิฆเนศวร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ไพฑูรย์ ช่วยมาก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ