รุ่นที่ 1

รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย test

น.ส. กชนิภา รักร่วม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กมลธิรา วิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. กมลวรรณ กองโฮม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย กรกริช กุสุมามาลย์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กรด พันธุ์ไม้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

Vanderbilt University

ออกจากโครงการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

น.ส. กรรวี ศรีจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กรวิชญ์ กุลพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กฤตย์ เสาวนิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กฤติพงษ์ ประจัญพล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กฤษกร ต่อสกุลแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กฤษณกานต์ บูรณะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กฤษณพันธุ์ นกชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กฤษณล เกิ้นโนนกอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ แซ่โก

กำลังเรียน

นาย กษิดิษ ต.เจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. กันทิมา ปางลิลาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา ศิริรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย กานต์ กอบการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. กิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. กุสุมาลย์ ผ่องแผ้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ก้องเกียรติ คงสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

University of Pennsylvania

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ครรชิต ระแหง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. คุลิกา พิทักษ์สินสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จงจิต ตรีกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย จักรกฤษ หนูมาก

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษณ์ เสริมแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิรา อ่ำอินทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย จิตติ สืบพันธ์โพธิ

กำลังเรียน

นาย จิรกฤต เกษดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย จิรัฏฐ์ มีวาสนา

กำลังเรียน

รศ. ดร. จิรันดร ยูวะนิยม

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. จิรารัตน์ จุ่นฮวย

กำลังเรียน

น.ส. จีรนันท์ มานิตย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จุฑาทิพย์ เจนจบเขต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. จุฑามาศ ประกอบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย ฉัตรชัย ไตรสัจจ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ฉัตรพล ชัยมงคล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ฉัตริน หมื่นสุกแสง

กำลังเรียน

น.ส. ฉันทมาลินี ฉันทรางกูร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. ฉันทลักษณา ฉันทรางกูร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ชนสรณ์ พึ่งเงิน

กำลังเรียน

น.ส. ชนากานต์ ศรีชุมภู

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดา จักรหวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดาภา วินาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ชนิสรา ชูเส้ง

กำลังเรียน

นาย ชยพล ติยะจามร

กำลังเรียน

น.ส. ชยาภรณ์ หลักเมือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชลธิชา คชกาษร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ชวิศ ศักกะวัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ชัชวาล แซ่หลี

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัยณรงค์ จันทร์พิทักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชัยยุทธ์ นันท์วิฑิตพงศ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชาญชัย จุลมานพ

University Hiroshima

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ชาตินันท์ ชูโต๊ะ

กำลังเรียน

นาย ชิติพันธ์ ดีเสมอ

กำลังเรียน

นาย ชินดนัย บุบผาทาเต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ญาณนันท์ มาธิ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติมา ผิวกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ฐิติวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

ดร. ณฏฐพล(สถาพร) วุฒิพันธ์

University of Maryland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ณภพ ณ ระนอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ณภูมิ ธูปพนม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ณัฐ พรหมมา

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐชยา มาลารัตน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ละคร

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงษ์ นวลสนิท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล ราชพิลา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ นิภานันท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐสุดา เพ็งพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา

Liverpool John Moores University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ถาวร เด่นดำรงทรัพญ์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ถิรณัฐ บำเหน็จพันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

รศ. ดร. ทรงกต ทศานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ทรงพล ตันสุขชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ทาริกา ศรีตระกาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ทิพย์สุดา อรุณรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ธนบูรณ์ เสาะแสวง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธนพล เอี่ยมทราย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธนพล แซ่เล้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ธนัชพร ศาสตร์ยังกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธนา อนุสันติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธนาธรณ์ ชูบุญลาภ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ธนเศรษฐ์ กิติธีระกุล

กำลังเรียน

น.ส. ธมลวรรณ เพ็ญพร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ธัชนนท์ ศิณโส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธันยธรณ์ แสนใจรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ธันย์ชนก ยุติธรรมสถิต

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธันวา ทองเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ธิติ ศรภัคดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ธิติพล ฟักสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน
[12 3  >>