นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ไ

นาย ไกร เจียมสวัสดิ์

กำลังเรียน

นาย ไชยปราการ คำราพิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ไชยยนต์ ใจไหว

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

ดร. ไชยยันต์ โอรส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นาย ไชยรัตน์ บำรุงสุข

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ไชยวัฒน์ แก้วมีชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ไชยา ประสิทธิ์ชัย

Northwestern University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ไตรทศ งามปิติพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ไตรรงค์ โปธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ไตรรัตน์ กุลศิริวิวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ไตรรัตน์ คันธสอน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ไท ชัยอมฤต

กำลังเรียน

นาย ไท ชัยอมฤต(ซ้ำ521045)

The Scripps Research Institute

นาย ไพฑูรย์ ช่วยมาก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ไพรินทร์ ชาญณรงค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ไพลินรัตน์ ชิณวังโส

University of Houston

ออกจากโครงการ

นาย ไพศาข์ สีเหลืองสวัสดิ์

University of South Carolina

ออกจากโครงการ

นาย ไพศาล ทองอินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ไพศาล ปลั่งกลาง

Universität Hildesheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ไพศาล สุขพานิช

Imperial College London

กำลังเรียน

ศ. ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ไพศาล เสตสุวรรณ

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. ไพโรจน์ จิตรธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ไพโรจน์ จีบเจือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรคู

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ไมพร ไมโภคา

Washington State University

กำลังเรียน

นาย ไวกูณฐ์ วงศ์ไกรวิชญ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ไวทิน สินธุอุไร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ไวพจน์ งามสอาด

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยพะเยา

นาย ไอราพต แสงระยับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ไอศวรรย์ ชั้นกาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

น.ส. ไอศวรรย์ อารยะทวีกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว