นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย โ

ผศ. ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ (แซ่ตึ้ง)

New Mexico State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย โกวิท จิตต์สำรวย

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย โกวิท น้อยโคตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย โกวิทย์ ศุภโกศล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย โกศล ยุทธรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ออกจากโครงการ

ดร. โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์

Lunds Universitet

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. โกสุม กรีทอง

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. โชติกา แหนมเชย

กำลังเรียน

น.ส. โชติกานต์ ทุ่งกลาง

กำลังเรียน

นาย โชติชนิต สันรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. โชติมา เสรีประชารัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. โชติมา บุญประครอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย โชติรส ไผ่สมบูรณ์

กำลังเรียน

น.ส. โชษิตา อินเหยี่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. โมนัย รัตนพนาวงษ์

กำลังเรียน

ดร. โยธิน ฉิมอุปละ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย โรจณศักดิ์ รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. โรจนา ลี้เจริญ

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. โรมรัน ชูศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. โศรยา พรสุวรรณ

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. โสภณ ธัญญาเวชกิจ

University of Heidelberg

สำเร็จการศึกษา

นาย โสภณ นุชพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย โสภณ บุตรชา

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย โสภณ พิฆเนศวร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. โสภิดา ถาวรประดิษฐ์

Texas A&M University

กำลังเรียน

น.ส. โสภิดา นาลงพรม

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. โสภิดา พิมพ์เจริญ

กำลังเรียน

น.ส. โสภิดา ศุภเกียรติกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. โสมสนี วิศิษฏ์พิทยา

Cornell University

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

น.ส. โสมสินี วิศิษฏ์พิทยา

Freie University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

นาย โอบนิธิ นพภา

กำลังเรียน

นาย โอภาส หมาดหลู

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย โอษิษฐ์ การุณย์นิรันดร์

Texas A&M University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย โอฬาริก ตาสุยะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ