นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย แ

น.ส. แก้วกฤตยา ตรึกธรรม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. แก้วตา ด่านชนะ

University of the Balearic Islands

กำลังเรียน

น.ส. แก้วมาศ (จินตนา) พงษ์อัคคศิรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย แทนคุณ บรรลือ

กำลังเรียน

น.ส. แทนวรรณ โตโพธิ์กลาง

University of Wales

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

นาย แทนไท ประเสริฐกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. แพร จิรวัฒน์กุล

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

น.ส. แพร นีรนาทรังสรรค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. แพรทอง เหลาภา(ศรีแก่นจันทร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. แพรพรรณ ลาภไพศาล

กำลังเรียน

ดร. แพรรวี เคหะสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. แพรวชมพู บูรพาศิริวัฒน์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. แพรวพรรณ กาศรุณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. แพรวา การุญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. แพรวา ประดับมุข

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กำลังเรียน

น.ส. แววตา หลวงบุญ

กำลังเรียน

น.ส. แวววาว ยอดยิ่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย แสงชัย วัฒนาเสรีกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. แสงเทียน แสงขาว

University Grenoble Alpes

สำเร็จการศึกษา

ดร. แหลมทอง ชื่นชม

University of Giessen

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์