นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย แ

น.ส. แก้วกฤตยา ตรึกธรรม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. แก้วตา ด่านชนะ

University of the Balearic Islands

กำลังเรียน

น.ส. แก้วมาศ (จินตนา) พงษ์อัคคศิรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย แทนคุณ บรรลือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. แทนวรรณ โตโพธิ์กลาง

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ลาศึกษาต่อ

นาย แทนไท ประเสริฐกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. แพร จิรวัฒน์กุล

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

น.ส. แพร นีรนาทรังสรรค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. แพรทอง เหลาภา(ศรีแก่นจันทร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. แพรพรรณ ลาภไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. แพรรวี เคหะสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. แพรวชมพู บูรพาศิริวัฒน์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. แพรวพรรณ กาศรุณ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. แพรวา การุญ

กำลังเรียน

น.ส. แพรวา ประดับมุข

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กำลังเรียน

น.ส. แววตา หลวงบุญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. แวววาว ยอดยิ่ง

กำลังเรียน

นาย แสงชัย วัฒนาเสรีกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. แสงเทียน แสงขาว

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

ดร. แหลมทอง ชื่นชม

University of Giessen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์