นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฬ

นาย ฬฏิภ์ วิทยเดช

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ฬินดา อ้อเจริญ

กำลังเรียน

น.ส. ฬียากร ศรีณิณวรรณ (อนันตเดชศักดิ์)

Imperial College London

กำลังเรียน