นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ห

น.ส. หทัยกาญจน์ พรเจริญศิลป์

University of Glasgow

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. หทัยชนก วงษ์เทพ

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส. หทัยชนก ศฤงคารินกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์(ประไพพงษ์)

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. หทัยทิพย์ ทาเสนา

University of Groningen

กำลังเรียน

ดร. หทัยทิพย์ เวียงจันทร์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. หทัยรัตน์ จินดามล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. หนึ่งฤทัย ยกน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ผศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. หมัดอามีน หมันหลิน

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย หรินทร์ อินสุขิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย หริพันธ์ พิลาทอง

Imperial College London

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย หฤษฎ์ ยวงมณี

Imperial College London

พักการศึกษา

น.ส. หัฏฐฌา กองจิว

กำลังเรียน

น.ส. หัทยา จิตรพัสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. หัสยา หนูแก้ว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

ดร. หาญชนะ เกตมาลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ