นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ห

น.ส. หทัยกาญจน์ พรเจริญศิลป์

University of Glasgow

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส. หทัยชนก ศฤงคารินกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์(ประไพพงษ์)

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. หทัยชนก คมเม่น (วงษ์เทพ)

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. หทัยทิพย์ ชาชิโย (เวียงจันทร์)

Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. หทัยทิพย์ ทาเสนา

University of Groningen

กำลังเรียน

น.ส. หทัยรัตน์ จินดามล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. หนึ่งฤทัย ยกน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. หมัดอามีน หมันหลิน

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย หรินทร์ อินสุขิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย หริพันธ์ พิลาทอง

skolkovo institute of science and technology

กำลังเรียน

นาย หฤษฎ์ ยวงมณี

Imperial College London

พักการศึกษา

น.ส. หัฏฐฌา กองจิว

กำลังเรียน

น.ส. หัทยา จิตรพัสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. หัสยา หนูแก้ว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

ดร. หาญชนะ เกตมาลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน