นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ส

นาย สกล แสนทรงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สกลวรรณ ชาวไชย

Stockholm University

สำเร็จการศึกษา

นาย สกานต์ คำแก้ว

กำลังเรียน

น.ส. สกาวรัตน์ ลาชมภู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. สกาแลท ชนิกา เดส์โครซ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย สกุล ประเสริฐพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สกุลทิพย์ ช่างฆ้อง

กำลังเรียน

นาย สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา (ซ้ำ552075)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. สตรีรัตน์ โฮดัค

University of Colorado at Boulder

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. สติยา ลังการ์พินธุ์

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย สถาพร เกลียวศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย สถาพร เอี่ยมเพ็ชรรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สถาพร ศรีอิ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. สนธยา นุ่มท้วม

สำเร็จการศึกษา

ศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สมคิด จรณธรรมกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล

Curtin University of Technology

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สมชาย จินดามณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมชาย นพวรรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. สมชาย ศรียาบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สมบัติ สุขนิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา

นาย สมประสงค์ ทองคำ

Université Toulouse III - Paul Sabatier

กำลังเรียน

น.ส. สมปอง ปัทมะ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สมพงษ์ ฉุยสุริยฉาย

University of Maryland

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย สมพร กล่ำเทศ

University of College of Swansea

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. สมพร ขันเงิน

University of Sheffield

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สมพิศ สามิภักดิ์

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย สมพิศ เพ็ชรประยูร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย สมภพ พัดจาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่

ผศ. ดร. สมภพ มูลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย สมภพ แซ่เฮง

Washington State University

กำลังเรียน

นาย สมมิตร ใจกัณฑ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมรัฐ กนกสิริรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. สมฤดี ดีไพศาล

University of Manchester

กำลังเรียน

ดร. สมฤดี ศรีทับทิม

The University of British Columbia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นาย สมฤทธิ์ พุทธันบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์

Linkoping University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. สมลักษณ์ อุตุดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย สมศักดิ์ มงคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

State University of New York

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมสกุล วงศ์ปาลีย์

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

นาย สมหวัง คุรุศาสตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. สมัคร์ พิมานแพง

University of Scranton

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย สมัชชา คุ้มแก้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย สมาน คันธรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นาย สมาพร ติญญนนท์

California Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. สมิตา สกุลไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. สมเกียรติ นกบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย สมเกียรติ แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. สมเจตน์ ชัยยะ

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำเร็จการศึกษา

นาย สมโภช จิระโภคิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. สยาม ภพลือชัย

Newcastle University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย สยาม สุรินทร์ประทีป

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สยามรัฐ ป้านภูมิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย สรฉัตร ธารมรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย สรญา พุ่มสวัสดิ์

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

นาย สรณ อภิลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สรณภพ เทวปฏิคม

Stanford University

สำเร็จการศึกษา

นาย สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย สรณ์สิริ เหล็กไหล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย สรธัญ จตุรพฤกษ์

Stanford University

กำลังเรียน

นาย สรธัญ จ๋วนเจนกิจ

กำลังเรียน

น.ส. สรนลัท วิทยาเศรษฐกุล (อังกูรศุภากุล)

Greene’s Tutorial College

กำลังเรียน

นาย สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์

University of Texas, Dallas

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย สรยศ ชินกาญจนโรจน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ

Yale University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สรรสิริ วงศ์ธนะบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

ดร. สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สรวงสิริ อรุณลิ่มสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ สารอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ เอี่ยมมี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิทย์ สุริยกาญจน์

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย สรวิศ ช่างภิญโญ

University of Southern California

กำลังเรียน

นาย สรวิศ บาเปีย

ออกจากโครงการ

นาย สรวิศ เอกนิพิฐสริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. สรวิศ แสงทวีสิน

Princeton University

สำเร็จการศึกษา

นาย สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย สรัช ลิ่วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

ดร. สรัญญา เหมจินดา

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. สรัลนุช สัตยชิติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สราพร อินทรสาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย สรายุทธิ์(ราเมศ) สวัสดิ์วงค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์

สำเร็จการศึกษา

นาย สราวุฒิ สลีสองสม

Lake School of English

กำลังเรียน

ดร. สราวุธ จันทรประเสริฐ

Royal Holloway University of London

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย สราวุธ โสถิพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สรียา บุรีแก้ว

Kyoto University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สร้อยศิริ ชารินทร์

University of Colorado at Boulder

กำลังเรียน
[12 3 4 5  >>