นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ส

นาย สกล แสนทรงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สกลวรรณ ชาวไชย

Stockholm University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สกานต์ คำแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. สกาวรัตน์ ลาชมภู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. สกาแลท ชนิกา เดส์โครซ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย สกุล ประเสริฐพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สกุลทิพย์ ช่างฆ้อง

กำลังเรียน

นาย สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

นาย สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา (ซ้ำ552075)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

รศ. ดร. สตรีรัตน์ โฮดัค

University of Colorado at Boulder

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สติพัฒน์ สุตยสรณาคม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. สติยา ลังการ์พินธุ์

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย สถาพร เกลียวศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย สถาพร เอี่ยมเพ็ชรรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สถาพร ศรีอิ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สนธยา นุ่มท้วม

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สมคิด จรณธรรมกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สมชาย จินดามณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมชาย นพวรรณ์

กำลังเรียน

ดร. สมชาย ศรียาบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สมบัติ สุขนิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย สมประสงค์ ทองคำ

Université Toulouse III - Paul Sabatier

กำลังเรียน

น.ส. สมปอง ปัทมะ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สมพงษ์ ฉุยสุริยฉาย

University of Maryland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย สมพร กล่ำเทศ

University of College of Swansea

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สมพร ขันเงิน

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. สมพิศ สามิภักดิ์

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย สมพิศ เพ็ชรประยูร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย สมภพ พัดจาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่

ผศ. ดร. สมภพ มูลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สมภพ แซ่เฮง

Washington State University

กำลังเรียน

นาย สมมิตร ใจกัณฑ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมรัฐ กนกสิริรัตน์

กำลังเรียน

น.ส. สมฤดี ดีไพศาล

University of Manchester

กำลังเรียน

ดร. สมฤดี ศรีทับทิม

The University of British Columbia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นาย สมฤทธิ์ พุทธันบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์

Linkoping University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. สมลักษณ์ อุตุดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย สมศักดิ์ มงคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

State University of New York

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมสกุล วงศ์ปาลีย์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สมหวัง คุรุศาสตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. สมัคร์ พิมานแพง

University of Scranton

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย สมัชชา คุ้มแก้ว

กำลังเรียน

นาย สมาน คันธรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นาย สมาพร ติญญนนท์

กำลังเรียน

น.ส. สมิตา สกุลไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สมเกียรติ นกบิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย สมเกียรติ แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สมเจตน์ ชัยยะ

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สมโภช จิระโภคิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สยาม ภพลือชัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย สยาม สุรินทร์ประทีป

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สยามรัฐ ป้านภูมิ

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ลาออก

นาย สรฉัตร ธารมรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย สรญา พุ่มสวัสดิ์

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

นาย สรณ อภิลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สรณภพ เทวปฏิคม

Stanford University

งานชั่วคราว

นาย สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย สรณ์สิริ เหล็กไหล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรธัญ จตุรพฤกษ์

Stanford University

กำลังเรียน

นาย สรธัญ จ๋วนเจนกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์

University of Texas, Dallas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย สรยศ ชินกาญจนโรจน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ

Yale University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สรรสิริ วงศ์ธนะบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย สรรเพชญ เอี๊ยวประเสริฐ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กำลังเรียน

ดร. สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สรวงสิริ อรุณลิ่มสวัสดิ์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ สารอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ เอี่ยมมี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิทย์ สุริยกาญจน์

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย สรวิศ ช่างภิญโญ

University of Southern California

กำลังเรียน

นาย สรวิศ บาเปีย

ออกจากโครงการ

นาย สรวิศ เอกนิพิฐสริ

กำลังเรียน

ดร. สรวิศ แสงทวีสิน

Princeton University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย สรัช ลิ่วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

ดร. สรัญญา เหมจินดา

University of Illinois at Urbana-Champaign

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. สรัลนุช สัตยชิติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สราพร อินทรสาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย สรายุทธิ์(ราเมศ) สวัสดิ์วงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. สราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย สราวุฒิ สลีสองสม

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. สราวุธ จันทรประเสริฐ

Royal Holloway University of London

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย สราวุธ โสถิพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สรียา บุรีแก้ว

Kyoto University

ออกจากโครงการ
[12 3 4 5  >>