นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ล

น.ส. ลดาพร สิทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ลดาวัลย์ นิวาสวงษ์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ลภนชัย จิรชูพันธ์

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. ลภาวัน สถิรรัตน์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลลิดา วงษ์บุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ลลิดา แสงผ่อง

กำลังเรียน

น.ส. ลลิตพรรณ ชัชวาลวิโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลลิตา อภิสรพาณิชย์

กำลังเรียน

ดร. ลลิลทิพย์ หอเจริญ

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. ลักขณา หล่อตระกูล

University of Vienna

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ลักษณา ดูบาส (ลิ่มสวรรค์)

Florida State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ลักษณาภา กันจู

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ลักษณารีย์ มาละ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ลักษณี ภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. ลักษณ์คณา ดิษฐ์ขุนทด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลักษมี เจียรมาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวัลย์ โลหะปาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ลัทธวัฒน์ จรูญรัตนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ลัลนธยาป์ ตาเพ็ง

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ลาภวัต งามวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ลาภิศ ลาพินี

กำลังเรียน

น.ส. ลำพูน ศิวะพรประสงค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ลีลา รักษ์ทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ลือชา ตั้งชัยชนะอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน