นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ล

น.ส. ลดาพร สิทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ลดาวัลย์ นิวาสวงษ์

ออกจากโครงการ

นาย ลภนชัย จิรชูพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ลภาวัน สถิรรัตน์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลลิดา วงษ์บุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ลลิดา แสงผ่อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ลลิตพรรณ ชัชวาลวิโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลลิตา อภิสรพาณิชย์

กำลังเรียน

น.ส. ลลิน ตันประเสริฐ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

ดร. ลลิลทิพย์ หอเจริญ

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. ลักขณา หล่อตระกูล

University of Vienna

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ลักษณา ดูบาส (ลิ่มสวรรค์)

Florida State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ลักษณาภา กันจู

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ลักษณารีย์ มาละ

กำลังเรียน

น.ส. ลักษณ์คณา ดิษฐ์ขุนทด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลักษมี เจียรมาศ

University of York

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ลัดดาวัลย์ โลหะปาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ลัทธวัฒน์ จรูญรัตนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ลัลนธยาป์ ตาเพ็ง

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ลาภวัต งามวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ลาภิศ ลาพินี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ลำพูน ศิวะพรประสงค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. ลีลา รักษ์ทอง

University of Michigan at Ann-Arbor

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ลือชา ตั้งชัยชนะอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน