นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฤ

นาย ฤกษ์ชัย ถาวรานันต์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ฤชุตา อาจเขียน

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ฤทธานุภาพ ถาวร

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย ฤทธิรงค์ บานเย็น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย