นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ร

ดร. รงรอง เจียเจริญ

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รจนกร คงแสง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. รจนา คุณเจริญจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. รจรินทร์ กองแก้ว

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย รชตะ ปลั่งศรีรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย รชานนท์ คงช่วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย รชาลิส มหารักษิต

University of Alabama

กำลังเรียน

นาย รฐนนท์ ทิพปภาโชติ

University of Wisconsin-Madison

กำลังเรียน

น.ส. รฒียา ทรายแก้ว

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย รณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย รณชัย เจริญศรี

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย รณภา โพนทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย รณรต ทวีศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย รณฤทธิ์ สินทนะโยธิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กองทัพเรือ

รศ. ดร. รณสรรพ์ ชินรัมย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย รณัย สุขประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. รตนนท์ โชติมา

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รตพร หลิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รติมา จันธิมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. รติรัตน์ ภควิวัฒน์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. รตี สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย รบ จงวรนนท์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. รพีพรรณ ไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย รพีพัฒน์ ยศสูงเนิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. รพีภัทร แสงสุวรรณ

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

ดร. รพีแพรว สดคมขำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. รมิตา ล่าดี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. รวินทร์นิภา แว่วสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. รวินท์ พูลเพิ่ม

Osaka University

กำลังเรียน

น.ส. รวิพร อมรเลิศวัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข

Arizona State University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. รวิสรา เวินสันเทียะ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย รวี ศิริธรรมวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Freie Universitat Berlin

ออกจากโครงการ

นาย รองวรัม นิเวศวิวัฒน์

Bonn University

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ระพี โกศัลวิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. ระภีพรรณ คงนวล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รักชนก รุ่งสว่าง

Freie University

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. รักชาติ ไตรผล

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย รักษพล ธนานุวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย รักษิต แก้วมะเริง

กำลังเรียน

นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. รักสกุล แก่นเรณู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
รอบรรจุ

ดร. รังสรรค์ ร่วมนิคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. รัชชประภา คำเสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังเรียน

นาย รัชชาพงษ์ กล่ำพารา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ผศ. ดร. รัชฎา บุญเต็ม

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. รัชดาพร แต่งแดน

ออกจากโครงการ

น.ส. รัชดาวรรณ กระจายแสง

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย รัชตะภาคย์ รักศิลธรรม

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. รัชติมา บุญคุ้มครอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย รัชนิกร กุมรัมยะกุล(กุมรัมย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ (บุณยัษฐิติ)

เมโยคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์มินนิโซตา

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

ดร. รัชนีกร พิลาสมบัติ

Queens University Belfast

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส. รัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย รัชพงศ์ เนตรศรีทอง

กำลังเรียน

นาย รัชพล หุ่นเก่า

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย รัชพล ปริโยทัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. รัชรา กาละวงค์

ETH ZURICH

กำลังเรียน

นาย รัฏฐา หนูราช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. รัฐ พิชญางกูล

Michigan State University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย รัฐกร แก้วอ่วม

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน

ดร. รัฐการ อภิวัฒน์วาจา

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย รัฐนนท์ สันติวิชช์

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย รัฐนันท์ บุญเปี่ยม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย รัฐพล คำลือ

กำลังเรียน

นาย รัฐพล มาลาทอง

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย รัฐยุทธ นันต๊ะน้อย

กำลังเรียน

ศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. รัตนพรรณ ภูมิรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. รัตนา บุญปกครอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. รัตนา รุ่งศิริสกุล

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. รัตนา วงศ์วัฒนาเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาศึกษาต่อ

น.ส. รัตนา เกียรติตันสกุล

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน

University of Texas at Austin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รัตนาภรณ์ ยะจอม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย รัตน์ โรจนาปิยาวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. รัตมา โพธิศรี

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศณีญา ทับปลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศมี สิทธิขันแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ราชภัฏ นครจินดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ราชวารีรัช พิชัยกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย ราชันย์ สัยละมัย

Pitzer College

กำลังเรียน

นาย ราชันย์ แปงนุจา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย รามราช ปนัดสาโก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. ริชาพรรณ ชูแกล้ว

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
[12  >>