นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ร

น.ส. รงรอง เจียเจริญ

Stanford University

กำลังเรียน

น.ส. รจนกร คงแสง

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. รจนา คุณเจริญจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. รจนา โอภาสศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. รจรินทร์ กองแก้ว

กำลังเรียน

นาย รชตะ ปลั่งศรีรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย รชานนท์ คงช่วย

กำลังเรียน

นาย รชาลิส มหารักษิต

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย รฐนนท์ ทิพปภาโชติ

Gould Academy

กำลังเรียน

น.ส. รฒียา ทรายแก้ว

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย รณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย รณชัย เจริญศรี

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย รณภา โพนทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย รณรต ทวีศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย รณฤทธิ์ สินทนะโยธิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
กองทัพเรือ

รศ. ดร. รณสรรพ์ ชินรัมย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย รณัย สุขประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. รตนนท์ โชติมา

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รตพร หลิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รติมา จันธิมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. รตี สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย รบ จงวรนนท์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. รพีพรรณ ไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. รพีภัทร แสงสุวรรณ

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. รพีแพรว สดคมขำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. รมิตา ล่าดี้

กำลังเรียน

น.ส. รวินทร์นิภา แว่วสอน

กำลังเรียน

น.ส. รวินท์ พูลเพิ่ม

Osaka University

กำลังเรียน

น.ส. รวิพร อมรเลิศวัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข

Arizona State University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. รวิสรา เวินสันเทียะ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย รวี ศิริธรรมวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Freie Universitat Berlin

สำเร็จการศึกษา

นาย รองวรัม นิเวศวิวัฒน์

Bonn University

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ระพี โกศัลวิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ระพีพัฒน์ (ไชยภัทร) ไทรงาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ระภีพรรณ คงนวล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ระศิเมษ เมืองช้าง

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รักชนก รุ่งสว่าง

สำเร็จการศึกษา

นาย รักชาติ ไตรผล

Clemson University

สำเร็จการศึกษา

นาย รักษพล ธนานุวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. รักสกุล แก่นเรณู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. รังสรรค์ ร่วมนิคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำเร็จการศึกษา

นาย รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. รัชชประภา คำเสน

กำลังเรียน

นาย รัชชาพงษ์ กล่ำพารา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ผศ. ดร. รัชฎา บุญเต็ม

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. รัชดาพร แต่งแดน

ออกจากโครงการ

น.ส. รัชดาวรรณ กระจายแสง

สำเร็จการศึกษา

นาย รัชตะภาคย์ รักศิลธรรม

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. รัชติมา บุญคุ้มครอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย รัชนิกร กุมรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ (บุณยัษฐิติ)

เมโยคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์มินนิโซตา

สำเร็จการศึกษา

ดร. รัชนีกร พิลาสมบัติ

Queens University Belfast

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส. รัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย รัชพงศ์ เนตรศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย รัชพล หุ่นเก่า

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย รัชพล ปริโยทัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. รัชรา กาละวงค์

ETH ZURICH

กำลังเรียน

นาย รัฏฐา หนูราช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. รัฐ พิชญางกูล

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย รัฐกร แก้วอ่วม

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน

ดร. รัฐการ อภิวัฒน์วาจา

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นาย รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์

University of Bristol

กำลังเรียน
ลาศึกษาต่อ

นาย รัฐนนท์ สันติวิชช์

University Grenoble Alpes

สำเร็จการศึกษา

นาย รัฐนันท์ บุญเปี่ยม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย รัฐพล คำลือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย รัฐพล มาลาทอง

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์

The University of Akron

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย รัฐยุทธ นันต๊ะน้อย

กำลังเรียน

รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. รัตนพรรณ ภูมิรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. รัตนา บุญปกครอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. รัตนา รุ่งศิริสกุล

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. รัตนา วงศ์วัฒนาเสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

น.ส. รัตนา เกียรติตันสกุล

Boston University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. รัตนากร ธีรศรัณยานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน

University of Texas at Austin

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รัตนาภรณ์ ยะจอม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย รัตน์ โรจนาปิยาวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. รัตมา โพธิศรี

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศณีญา ทับปลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศมี สิทธิขันแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ราชภัฏ นครจินดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ราชวารีรัช พิชัยกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย ราชันย์ สัยละมัย

Lawrence Academy

กำลังเรียน

นาย ราชันย์ แปงนุจา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย รามราช ปนัดสาโก

กำลังเรียน

น.ส. ริชาพรรณ ชูแกล้ว

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. รินดาภรณ์ ศิริคำวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รินมนัส วัยรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รีนา เซย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย รุจธร ฉายรัตนอภิรมย์

กำลังเรียน
[12  >>