นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ย

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ยงยุทธ รัตนพงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ยงศักดิ์ นานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน

ศ. ดร. ยศนันต์ มีมาก

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ยศนัย ชนัศรุติพันธุ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

กำลังเรียน

นาย ยศพล หาญวณิชย์เวช

Wageningen University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

นาย ยศวัธน์ ธีรภาพขจรเดช

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย ยศเวท สิริจามร

Leiden University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ยอดธง ใบมาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. ยอดสร้อย คณินธรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ยิ่งยศ ลาภวงศ์

Macquarie University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ยุทธการ นันจำรัส

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ยุทธนา ยอดประโคน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

นาย ยุทธนา ฤทธิ์ทวี

กำลังเรียน

นาย ยุทธนา ลาเกลี้ยง

University of Illinois at Chicago

กำลังเรียน

ดร. ยุทธพงศ์ พงศ์บุญชู

Max Planck Institute of Immunobiology

postdoc

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

งานชั่วคราว

นาย ยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์

มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ยุพเยาว์ คบพิมาย

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. ยุภาพร สมีน้อย

Colorado State University

สำเร็จการศึกษา

นาย ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ยุวดี มะลาด

กำลังเรียน

นาย ยูซุฟ เจะบ่าว

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ยูโนะ โอซึกะ

กำลังเรียน