นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ม

นาย มกรกุณฑล ไป๋เดช

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กำลังเรียน

นาย มงคล ตุ้นทัพไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มงคล บัวใหญ่รักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ศ. ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

Iowa State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. มงคล อุดโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

นาย มงคลชัย สุขมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ผศ. ดร. มณฑิรา มณทาทอง

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. มณฑ์นภา นาคะศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. มณทิญา เรืองหน่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. มณีฉัตร์ พัฒนพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. มณีภรณ์ ภูริพัฒน์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. มณีรัตน์ พิชิดรณชัย

Freie University

ออกจากโครงการ

นาย มติพล ตั้งมติธรรม

Michigan Technological University

พักการศึกษา

น.ส. มธุกร สรรวานิช

Oregon State University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนชยา พิบูลย์

Massachusetts Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ดร. มนตรี มณีภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย มนตรี สิริมงคลพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย มนตรี ใจดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย คูเอกชัย

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย จิตรวิเศษ

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย มนต์ชัย นิ่มสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนต์ธิดา ไชยพุฒิ

กำลังเรียน

ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. มนทิรา ไตรนภากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. มนธิดา เร้าอรุณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มนพิชา ศรีสะอาด

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. มนภรณ์ ตรัสวิมาน

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

น.ส. มนรวัส รวยธนพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. มนฤดี เลี้ยงรักษา

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนสิการ จันทร์สร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. มนสิการ ธรรมวงศ์

Iwate University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. มนสิตา คงสมุทร

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย มนสิทธิ์ กฤตมโนรถ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ด้วงอินทร์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ยังประภากร

Stanford University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนัญญา เทพกิจอารีกุล

Osaka University

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. มนัสชนก จิตมานะ

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัสวัน มะโนเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย มนัสวี ศรีโชค

กำลังเรียน

น.ส. มยุรี ห้าวสุด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาง มรกต กุลธรรมโยธิน (จิวากานนท์)

University of Missruri - Columbia

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. มรกต แก้วเพชร

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย มรรษภูมิ เดชเจริญ

กำลังเรียน

นาย มหิศรา บุญมาแย้ม

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย มะกูซี มะแซ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย มังคุด ผลไม้ไทย

กำลังเรียน

ดร. มัชฌิมา มโนวงค์

University of Houston

ออกจากโครงการ

ดร. มัญชุตา แดงกุลวานิช

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มัณติรณี มงคลสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. มัตติกา ทวีสุวรรณศักดิ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ

College of William and Mary

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี (จิโรจน์กุล)

University of California at Santa Barbara

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย มั่นคง จักรไชย(สละสิทธิ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. มานิสา แก้วเสน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. มานี สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

รศ. ดร. มารินา เกตุทัต (คาร์นส์)

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ. ดร. มาริสา พลพวก

Washington University in St.Louis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. มารุต เฟื่องอาวรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย มารุตพงศ์ ภู่อ่ำ

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

กำลังเรียน

ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา

น.ส. มาลินี อัศวดิษฐเลิศ (สมัยกุล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. มาลี ประจวบสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. มิญชกาญจน์ จันลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. มินตรา เอี่ยมโพธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มินตรา หมวดทรัพย์

กำลังเรียน

นาย มิลภัทร พลภักดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

ดร. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มิ่งขวัญ โสรินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. มีนา ปทุมสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มีโชค ชูดวง

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย มือหามะรอปี อาบู

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. มุนา หัสมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย มูฮัมหมัด หีมบู

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน