นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฟ

น.ส. ฟองจันทร์ วรรณลุขขี

มหาลัยวิทยาลัยขอนเเก่น

กำลังเรียน

ดร. ฟาริดา จำจด

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา

นาย ฟูเกียรติ นวลศรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ฟ้าใส แก้วพิกุล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กำลังเรียน