นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย พ

ผศ. ดร. พงชัย หาญยุทธนากร

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พงศกร กาญจนบุษย์

The University of Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พงศกร จ๊ะสิงห์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย พงศกร ฐิตโชติ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร ตั้งพีรชัยกุล

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร ทิพย์มณฑา

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร นามวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร ภู่อารีย์

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร สวนแสน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร สุวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร เดชชนินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร ทวีทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พงศธร กล่อมสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นาย พงศธร สาธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. พงศธร อมรพิทักษ์สุข

Universite MONTPELLIER

สำเร็จการศึกษา

นาย พงศภัค สวัสดิรักษ์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศ์ประพันธ์ เสนาวารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. พงศ์พล เรือนคง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พงศ์พล เชยชม

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พงศ์พัฒน์ ชัยรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พงศ์วิศว์ ศรีแสงยิ่งเจริญ

University of Durham

กำลังเรียน

นาย พงศ์อินทร์ อินทฤทธิ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศ์เทพ น้อยพิทักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. พงษ์ธร แซ่อุย

Loughvorough University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย พงษ์บัณฑิต ต้นโพธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พงษ์ปณต พรมวงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พงษ์พิชญ์ พันธุ์ยุรา

กำลังเรียน

รศ. ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

University of Southern Denmark

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พงษ์รวี ชุมวรฐายี

กำลังเรียน

ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย พงษ์สิทธิ์ ดีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. พงษ์เดช มนทกานติรัตน์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย พจน์ปรีชา พรไทย

Texas A&M University

กำลังเรียน

ดร. พจมาน ท่าจีน (ชำนาญทัศน์)

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. พจมาลย์ บุญญถาวร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
องค์การเภสัชกรรม

น.ส. พชร สัตยวรรธน์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย พชร สุขลิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย พชรพล การกล้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย พชรพล มุกดาสนิท

กำลังเรียน

นาย พชรเดช วจระนันท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

น.ส. พณิตตา รัตน์วิจิตต์เวช

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. พนม วิญญายอง

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย พนมศักดิ์ อยู่เขตร์

กำลังเรียน

ดร. พนาวรรณ หวังดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย พนาสัณฑ์ มโนรส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พนิชากรณ์ ใจยงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. พนิดา อันอาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. พนิดา แช่มช้าง (เพ็ชรสงค์)

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย พนิตย์ ผิวสลิด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พบธรรม โกศลวัฒนา

กำลังเรียน

น.ส. พบพร พรหมจรรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พยงค์กิจ หลักหาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. พรชนก วีริยานันท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. พรชนก สมคะเน

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ฉันทะธัมมะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย เรืองหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พรชัย ภักดี

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน

นาย พรชัย ไชยเวช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. พรฑิตา ทิวทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พรณรงค์ คมวงษ์เทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. พรทิพย์ คำหล้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พรทิพย์ ป้องชาลี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. พรทิพย์ สีมา

Ruhr-Universitat Bochum

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร

มหาวิทยามหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรนภัส แหยมพราย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. พรนภา อาจสังข์

กำลังเรียน

น.ส. พรปวีณ์ นนทะสร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรผกา สุขแสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

น.ส. พรพรรณ กสิเสรีวงศ์

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพรรณ ยงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. พรพิมล กำเนิด

กำลังเรียน

ดร. พรพิมล วงศ์ธิดา

Mayo Graduate school

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. พรพิมล ศรีเพชร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพิมล สินพยัคฆ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พรพิมล ชัชวาลย์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

น.ส. พรพิสุทธิ์ จงสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พรภวิษย์ เหมาะหมาย

กำลังเรียน

ผศ. ดร. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ (เนียมทรัพย์)

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. พรรณพนัส มีฮาตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณพร เสมอใจ

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณรวี พรหมนารท (สร้อยสุวรรณ)

University of London, Birkbeck College

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. พรรณิดา นนสุวรรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. พรรณิภา นาชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. พรรณี ลีลาดี

Johns Hopkins University

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

น.ส. พรรณีย์ อินทสร

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรษชนม์ ไกรคุณ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. พรราษฎร์ เรืองโรจน์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ
[12 3 4  >>