นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ผ

น.ส. ผกา เพ็ชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ผกาทิพย์ อักษรนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ผนวกเดช สุวรรณทัต

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. ผาติรัตน์ มูลเทพ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ผ่องพรรณ ทานาค

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ