นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ป

ผศ. ดร. ปกขวัญ หุตางกูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย ปกป้อง แผนวิชิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย ปกรณ์ ตั้งถึงถิ่น

Delft University of Technology

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ผศ. ปกรณ์ วรรธนะอมร

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. ปกรณ์ วรานุศุภากุล

University of Massachusetts Lowell

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ปกรณ์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

กำลังเรียน

นาย ปกรณ์เกียรติ อ่อนทอง

ออกจากโครงการ

นาย ปกาศิต พึ่งรัศมี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ปคุณา ปานโบว์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. ปฏิญญา ดวงมะณี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิพล แสงเดือน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปฏิพัฒน์ บุณยะผลึก

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิพัทธ์ ลัทธิวรรณ

กำลังเรียน

นาย ปฏิภาณ คำมณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ปฏิภาณ บรรเทา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิภาณ แสงเดือน

Colorado School of Mines

กำลังเรียน

นาย ปฏิภาณ สุขพูนพร้อม

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ปฏิรูป ฉายชูเกียรติ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ปฏิวัติ สิงห์ทองลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ปฐพี ปิติทรัพย์สกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ปฐมชัย ดินแดง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ปฐมพร ชายเขา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปฐมพร พยุงความดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ปฐมา บุญรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปณนัญ สมใจอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณวัฒน์ วัฒนาพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ปณัฐดา ปานเพ็ชร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปณัดดา มีสกุล

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กำลังเรียน

น.ส. ปณาลี เพชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน ถาเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน บุญจำรัส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปณิธาน ศรีทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปณิธาน ศรีบริบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน สวัสดิโกมล

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน สานเมทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน สุขพลาดิสัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปณิธิ นาคเครือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปทิตตา ปรีดานรวุฒิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปพน ตันติวณิชชานนท์

University of Regensburg

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. ปพินพร จูฑะโยธิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปภัชญา เขียวย้อย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ปภัฎชมณ (สัณหภัทร) กัลยาสิริ

Kingston University

พักการศึกษา

น.ส. ปภัสสร ชื่นพาณิชย์กิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ปภาดา นัฏสถาพร

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. ปภาพิชญ์ วะนะสุข

University of Nottingham

กำลังเรียน

น.ส. ปภาภัทร วงษ์ดนตรี

กำลังเรียน

น.ส. ปภาวี สกุลลิขเรศสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรมาพร รักษาศักดิ์ชัย

University of Otago

กำลังเรียน

น.ส. ปรมาภรณ์ โตสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. ปรมิตา พันธ์วงศ์

University of York

สำเร็จการศึกษา

นาย ปรมินทร์ สายคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. ปรวีณ์ โชติติทยสุนนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ปรวีย์ ฮ่องสาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

ดร. ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์

University of Bayreuth

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ประกายวรรณ สุริยนต์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ประกายแก้ว บุญสุวรรณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์

Old Dominion University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประครอง คำมั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ประจวบ กล่อมจิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ประจักร์ อิ่นแก้ว

Texas Tech University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย ประจักษ์ ศรีประจันทร์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ประณัฐพงศ์ กับกระโทก

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ประทานพร ชวนประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ประทานพร สาลีกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ประทีป ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ประทีป อมรรัตนพันธ์

สำเร็จการศึกษา

นาย ประธาน จารุพูนผล

University of Bristol

กำลังเรียน

ดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ประพัฒน์พงศ์ วงค์กัณทะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ประพันธ์ แซ่จอง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. ประภัตรา ศศินานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ประภัสรา ม่วงโสภา

กำลังเรียน

ดร. ประภัสสร ดำรงกุล

West Virginia University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส. ประภัสสร บุญญานิติพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ประภัสสร ปานมีทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ประภัสสร จิตเที่ยง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ประภาพรรณ หลาซิน

University of Minnesota

กำลังเรียน

น.ส. ประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ประภาวีร์ วรกรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ประภาสิริ พิมสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ประมวล จำปากุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ประยุทธ เยาว์นันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

รศ. ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล(แซ่ส่ง)

University of Gothenburg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ประสบสุข สุขโข

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ประสาท กิตตะคุปต์

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

The University of British Columbia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ประหยัด จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ประเสริฐ ชินานุพันธ์ (แซ่ซิน)

อื่น ๆ

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ประเสริฐ ผางภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล

Harvard University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ประไพพร พรสุขสว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

ดร. ประไพวรรณ สันวงศ์

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปรัชญพร ประเสริฐสุขศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน
[12 3  >>